Zväz vojakov Slovenskej republiky

Zhodnotili sme svoju činnosť a pozdravili jubilantov

27 februára, 2024

Podľa plánu činnosti sme sa zišli vo štvrtok 22. februára 2024 na hodnotiacej členskej schôdzi. Podobne ako vlani zvolali sme ju pár dní pred chystanou spomienkou na partizánsky boj v Cetune, ktorá sa následne konala 25. februára pri príležitosti 79. výročia tohto boja. Počas schôdze sme si pripomenuli aj 79. výročie zavraždenia 26 Rómov v zbernom tábore v Dubnici nad Váhom.

Na úvod stretnutia zúčastnených členov, sympatizantov a jedného hosťa privítal predseda nášho klubu ZV SR pplk. v. v. Kamil Krištofík. Vo svojom vystúpení potom zhrnul výsledky činnosti klubu od poslednej členskej schôdze konanej 19. októbra 2023 s tým, že sa nám darilo plniť úlohy, ktoré pre klub vyplývajú v uznesení zväzovej rady. Okrem iného vyzdvihol, že sa nám podarilo v spolupráci s Klubom generálov SR zrealizovať pri príležitosti 30. výročia zrušenia Vojenského učilišťa Podjavorinských partizánov odhalenie pamätnej tabule na bývalej veliteľskej budove. Pozitívne sa vyjadril aj o účasti členov klubu na významných výročiach v meste a regióne v roku 2023 a tiež o vzornej reprezentácii nášho klubu a celého Zväzu, o ktorú sa zaslúžili naši strelci na rôznych súťažiach doma aj v zahraničí. Pri tej príležitosti spomenul takisto ocenenie, ktoré na podujatí Javorina, Javorina získali mladí novomestskí strelci zo Streleckej akadémie PaedDr. Štefana Bumbála, vedení členom nášho klubu pplk. v. v. Ing. Jánom Marekom.

Kamil Krištofík ďalej informoval prítomných o zmenách, ku ktorým v minulom období došlo vo vedení Zväzu vojakov SR a o pripravovanom mimoriadnom sneme ZV SR, naplánovanom na 14. marca 2024.

Poskytol taktiež informáciu o aktuálnom stave členskej základne klubu, ktorú k dátumu konania schôdze reprezentovalo 98 členov a 8 sympatizantov.

V ďalšej časti členskej schôdze sme zagratulovali našim oslávencom, ktorí si v aktuálnom období pripomenuli významné životné jubileá a tým, ktorí boli na stretnutí prítomní, sme odovzdali ďakovné listy a kvetinu.

V prijatom uznesení sme okrem iných úloh potvrdili aj dlhodobý zámer, ktorým je hľadanie možností na rozširovanie členskej základne a získavanie nových členov spomedzi mladších poberateľov výsluhových dôchodkov, ako aj zvyšovanie hrdosti na vojenské povolanie, OS SR a členstvo vo Zväze vojakov SR v novomestskom klube.

Po diskusii program pokračoval priateľskými rozhovormi medzi prítomnými členmi a sympatizantmi a voľnou zábavou, pri ktorej nechýbal ani spev v sprievode harmoniky.

Text: Kamil Krištofík, Ján Begala
Foto: Ján Begala, Karla Havalcová

Loading