Zväz vojakov Slovenskej republiky

Zákon NR SR č. 283/2021 Z.z. verzus pozmeňovací návrh poslancov Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR k návrhu zákona č. 155/1995 Sb.

16 októbra, 2022

      Aj napriek viacerým aktivitám zástupcov profesijných stavovských organizácií – Zväz vojakov SR s podporou ďalších 12 stavovských združení,  Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA),  Klub generálov SR a Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov, o ktorých sme Vás priebežne informovali s poukázaním na nesúlad schváleného zákona s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi, ktorými je SR viazaná, bol poslanecký návrh zákona dňa 23. júna 2021 Národnou radou SR schválený s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré schválili určené výbory NR SR (zákon č. 283/2021 Z. z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/283/).

      Aktivity stavovských organizácii boli nakoniec úspešné,  nakoľko strana SMER-SD sa rozhodla pripraviť podnet na Ústavný súd SR, zabezpečila jeho spracovanie a podpisy poslancov za ich stranu a tento návrh bol následne podporený aj stranou HLAS-SD, ktorá zabezpečila podpisy poslancov za ich stranu tak, aby bola splnená aj podmienka podpisov minimálne 30.timi  poslancami Národnej rady SR. Podanie podpísalo 25 poslancov strany SMER-SD, 5 poslanci strany HLAS-SD a 1 poslanec SME RODINA.
     Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR bol dňa 01. 12. 2021 osobne podaný JUDr. Eduardom Bárányim, DrSc, ktorý bude v tejto veci zastupovať poslancov NR SR, na podateľni Ústavného súdu SR v Bratislave.
     Podľa presvedčenia navrhovateľov zákon ako celok nie je v súlade s viacerými ustanoveniami Ústavy SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a majú prednosť pred jej zákonmi.

      Dňa 10.10.2022 bola publikovaná správa, pozri www.echo24.cz/a/SJEYK/zpravy-domov-jurecka-duchod-snizit-prominenti-komunismus, na základe, ktorej minister a poslanec Marian JUREČKA (KDU-ČSL) navrhuje zníženie dôchodkov prominentom komunistického režimu – znenie pozmeňujúceho návrhu k zákonu č. 155/1995 Sb., o  důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony..“

Na základe publikovaných informácii a upozornenia, ktoré boli poskytnuté kolegami  „OBČANSKÁ INICIATÍVA Rehabilitovaní zákonem č. 221/1999 Sb.“ z Českej republiky, boli dokumenty o vývoji v ČR prostredníctvom prezidenta Asociácie policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA),  okamžite poslané JUDr. Eduardovi Bárányimu.

      Pre výsluhových dôchodcov, členov Zväzu vojakov Slovenskej republiky je veľmi dôležitá navrhovaná  právna úprava z dôvodu, že návrh vo svojom odôvodnení (str. 7 – 9) podrobil zákon NR SR číslo 283/2021 Z.z. podrobnej a zásadnej kritike –  pozri prílohu. Oplatí sa odôvodnenie týkajúce sa pozmeňujúceho návrhu zákona prečítať, je veľmi zaujímavý z hľadiska kritiky realizácie zákona v praxi z dôvodu nejasnosti a nejednoznačnému výkladu.   Existuje predpoklad, že Ústavný súd SR s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou bude brať názory predkladateľov zákona v ČR do úvahy.   Zaujímavou sa javí najmä skutočnosť, že podľa § 67d ods. 1 písm. h), i)  sa navrhovaná právna úprava  vzťahuje len na bývalých vojakov z povolania zaradených u VKR/VOS, Spravodajskej správy GŠ a Hlavnej politickej správy  FMNO, útvarov VKR, vojsk MV a Pohraničnej stráže, ktorí boli služobne zaradení na vedúcich pozíciách v hodnosti plukovník a generál. Nemenej dôležitou je skutočnosť, že v súlade s § 67d ods. 2 písm. d) sa za predstaviteľa komunistického režimu nepovažuje osoba, ktorá „bola vojakov, ktorý bol na základe dobrovoľnosti reatestovaný a uznaný spôsobilým vykonávať ďalej službu (dobrovoľná reatestácia bola vykonávaná v súlade s RMO č. 015/1990 zo dna 28.11.1990). Na túto skutočnosť upozornili predstavitelia vojenskej a spravodajskej komunity predkladateľku zákona p. poslankyňu Mgr. et Mgr.  Annu Andrejuvovú   doporučeným listom a aj ostatných poslancov NR SR, ktorí e-mailom obdržali dokument s názvom STANOVISKO VOJENSKEJ A SPRAVODAJSKEJ KOMUNITY k PT č. 0516 – Návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu – pozri prílohu. Poslanci vládnej koalície nebrali upozornenia na zreteľ.

Loading

Priložené dokumenty