Zväz vojakov Slovenskej republiky

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KLUBU ZV SR PEZINOK

27 januára, 2023

      Dňa 26. januára 2023 o 16:00 hod. sa v Mestskom kultúrnom centre (Kultúrny dom) Pezinok, Holubyho 114/42 konala Výročná členská schôdza (ďalej len „VČS“)  Klubu ZV SR Pezinok.

     Hosťami VČS boli: Brig. gen. Ing. Ladislav Dovhun, MA., náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR, JUDr. Bohuš Chochlík, prednosta OÚ Pezinok, JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok, Mgr. Peter Štetka, prednosta MsÚ Pezinok,   plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD., riaditeľ VÚSZ MO SR, plk. Ing. Pavel Kožlej, veliteľ 11. bVzS OS SR Nitra, kpt. Ing. Adam Buran, zástupca veliteľa 115. to Viničné, plk. JUDr. Martin Švec, riaditeľ OR PZ SR PK, Štefan Granec, predseda  MBS v Pezinku, pplk. v.v. Ing. Ivan Lučanský, tajomník K ZV SR Kežmarok.

      V úvode VČS privítal predseda klubu členov Klubu ZV SR Pezinok a hostí. Predstavil nových členov a prítomným odovzdal členské preukazy. Zdôraznil rast členskej základne (v súčasnej dobe má klub 146 členov), objasnil dôvody odchodu niektorých členov z klubu – prevláda faktor nemoci spojený s vekom. Následne odovzdal riadenie schôdze podpredsedovi klubu. Predsedajúci konštatoval, že VČS sa bude prvý krát riadiť novými Stanovami ZV SR, číslo: VVS/1-900/90-7140-7, schválenými MV SR dňa 02.11.2022. VČS sa zúčastnilo 90 členov z celkového počtu 146 (61,64 %). VČS bola uznášaniaschopná.

Správu o činnosti predniesol tajomník  K ZV SR PK plk. v.v. Ing Jaroslav GARAJ. Prezident ZV SR plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák objasnil členom klubu poslanie, ciele a činnosť novo vznikajúcich Občianskych združení: Únia výsluhových dôchodcov SR a Asociácia vojenských občianskych združení SR. Zdôraznil , že hlavným poslaním OZ bude zastupovanie záujmov, presadzovanie požiadaviek členov a vzájomná koordinácia vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy, ďalším organizáciám a inštitúciám. Správu o hospodárení za rok 2023 predniesol hospodár klubu pplk. v.v. Ing. Štefan HUDÁK.

      Predseda klubu s členmi rady klubu odovzdali upomienkové darčeky prítomným  jubilujúcim členom klubu, ktorí sa od poslednej VČS dožili významných životných jubileí.

Následne boli členom klubu a hosťom odovzdané pamätné medaile a plakety:

  • Pamätný kríž NGŠ OS SR – III. stupňa:  mjr. v.v. Ing. Ondrej KUŇAK.
  • Vyznamenanie  „HVIEZDA ZVÄZU“:   plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ.
  • Čestné uznanie ZV SR:  pplk. v.v. Ing. Jan CEYP,  plk. v.v. Ing. Eduard CSONGA,  plk. v.v. Ing. Peter ČULÍK, mjr. v.v. Vladimír DRŽÍK, kpt. v.v. Stanislav GÁL, plk. v.v. Ing. Ivan GREGUŠ, nprap. v.v.  Jozef HAMER, Zdenka GREGUŠOVÁ, nprap. v.v.  Anna HIANIKOVÁ,  pplk. v.v. Ing. Otto KLÍMA, kpt. v.v. Ing. Mária KORMANÍKOVÁ, plk. v.v. Ing. Ivan KVAČKAJ, pplk. v.v. Ing. Jaroslav MACALÁK, por. v.v. Mgr. Zdenka MATÚŠKOVÁ, mjr. v.v. Ivan MAYER, pplk. v.v. Ing. Ján MIKITA, plk. v.v. doc. Ing. Michal NEMEC, Csc., pplk. v.v.  Ing. Ladislav SARNOVSKÝ, plk. v.v. Ing. Peter SZÓRÁD, nprap. v.v. Ján ŠMAHOVSKÝ, pplk. v.v. Mgr. Eduard ŠTAMM, pplk. v.v. Mgr. Peter URBAN, plk. v.v. Ing. Štefan UŠIAK, mjr. v.v. Jozef VILLÉM.
  • Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku klubu: JUDr. Roman MÁCS, primátor mesta Pezinok, brig. gen. Ing. Ladislav DOVHUN, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a členovia klubu pplk. v.v. Ing. Róbert SCHULTE,  pplk. v.v. Ing. Ján Pollák a mjr. v.v.  Ing. Miloslav MATONOG.
  • Čestné uznanie Klubu ZV SR Pezinok: Mgr. Peter KRAMÁR, JUDr. Fedor JÁNOŠÍK, Csc., Ing. Ján BODOR, Ing. Stanislav ŠIMON, Ing. Milan VIGLASKÝ, Ernest HAJNOVIČ, Ing. Jaroslav GARAJ, Ing. Peter VOJTEK, Ing. Gabriel MERŇÁK, Ján HORČIČIAK, Oto Cséry, Ing. Michal MAŤAŠ, plk. Ing. Pavel Kožlej, veliteľ 11. bVzS OS SR Nitra, kpt. Ing. Adam Buran, zástupca veliteľa 115. to Viničné, Marián ULIČNÝ, Mgr. Juraj LECHVÁR, Jozef HAMER.

       Z hostí vystúpil primátor Pezinka, ktorý zdôraznil dobre sa rozvíjajúcu  vzájomne prospešnú spoluprácu medzi mestom Pezinok a klubom. Zvýraznil podpísanie Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci. Brig.gen. Dovhun podčiarkol svoju príslušnosť k protilietadlovému raketovému vojsku. Predseda Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku p. Štefan Granec odovzdal podpredsedovi klubu plk. v.v. Ing. Stanislavovi Šimonovi Pamätnú medailu Jozefa Entznera: Za spoluprácu a podporu MBS Pezinok.

      V diskusii sa  členovia venovali bežným klubovým záležitostiam, nenavrhli žiadne skutočnosti, ktoré by sa týkali plánu činnosti, správ o činnosti a hospodárení, resp. navrhovaného uznesenia. Hospodár klubu vo svojom vystúpení vyzdvihol členov, ktorí v roku 2022 podporili klub 2 % z dane a požiadal všetkých členov, aby sa podieľali na podpore klubu touto formou aj v roku 2023.

      Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci ukončil oficiálnu časť programu VČS a odovzdal slovo predsedovi klubu. Predseda poďakoval prítomným  členom za účasť, diskusné príspevky a poprial im príjemné posedenie s kolegami a priateľmi.

Pripravil:  Stanislav ŠIMON, foto:  Štefan HUDÁK

 

 

 

 

Loading

Priložené dokumenty

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.