Zväz vojakov Slovenskej republiky

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA KLUBU ZV SR PEZINOK

27 januára, 2023

      Dňa 26. januára 2023 o 16:00 hod. sa v Mestskom kultúrnom centre (Kultúrny dom) Pezinok, Holubyho 114/42 konala Výročná členská schôdza (ďalej len „VČS“)  Klubu ZV SR Pezinok.

     Hosťami VČS boli: Brig. gen. Ing. Ladislav Dovhun, MA., náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR, JUDr. Bohuš Chochlík, prednosta OÚ Pezinok, JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok, Mgr. Peter Štetka, prednosta MsÚ Pezinok,   plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD., riaditeľ VÚSZ MO SR, plk. Ing. Pavel Kožlej, veliteľ 11. bVzS OS SR Nitra, kpt. Ing. Adam Buran, zástupca veliteľa 115. to Viničné, plk. JUDr. Martin Švec, riaditeľ OR PZ SR PK, Štefan Granec, predseda  MBS v Pezinku, pplk. v.v. Ing. Ivan Lučanský, tajomník K ZV SR Kežmarok.

      V úvode VČS privítal predseda klubu členov Klubu ZV SR Pezinok a hostí. Predstavil nových členov a prítomným odovzdal členské preukazy. Zdôraznil rast členskej základne (v súčasnej dobe má klub 146 členov), objasnil dôvody odchodu niektorých členov z klubu – prevláda faktor nemoci spojený s vekom. Následne odovzdal riadenie schôdze podpredsedovi klubu. Predsedajúci konštatoval, že VČS sa bude prvý krát riadiť novými Stanovami ZV SR, číslo: VVS/1-900/90-7140-7, schválenými MV SR dňa 02.11.2022. VČS sa zúčastnilo 90 členov z celkového počtu 146 (61,64 %). VČS bola uznášaniaschopná.

Správu o činnosti predniesol tajomník  K ZV SR PK plk. v.v. Ing Jaroslav GARAJ. Prezident ZV SR plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák objasnil členom klubu poslanie, ciele a činnosť novo vznikajúcich Občianskych združení: Únia výsluhových dôchodcov SR a Asociácia vojenských občianskych združení SR. Zdôraznil , že hlavným poslaním OZ bude zastupovanie záujmov, presadzovanie požiadaviek členov a vzájomná koordinácia vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy, ďalším organizáciám a inštitúciám. Správu o hospodárení za rok 2023 predniesol hospodár klubu pplk. v.v. Ing. Štefan HUDÁK.

      Predseda klubu s členmi rady klubu odovzdali upomienkové darčeky prítomným  jubilujúcim členom klubu, ktorí sa od poslednej VČS dožili významných životných jubileí.

Následne boli členom klubu a hosťom odovzdané pamätné medaile a plakety:

  • Pamätný kríž NGŠ OS SR – III. stupňa:  mjr. v.v. Ing. Ondrej KUŇAK.
  • Vyznamenanie  „HVIEZDA ZVÄZU“:   plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ.
  • Čestné uznanie ZV SR:  pplk. v.v. Ing. Jan CEYP,  plk. v.v. Ing. Eduard CSONGA,  plk. v.v. Ing. Peter ČULÍK, mjr. v.v. Vladimír DRŽÍK, kpt. v.v. Stanislav GÁL, plk. v.v. Ing. Ivan GREGUŠ, nprap. v.v.  Jozef HAMER, Zdenka GREGUŠOVÁ, nprap. v.v.  Anna HIANIKOVÁ,  pplk. v.v. Ing. Otto KLÍMA, kpt. v.v. Ing. Mária KORMANÍKOVÁ, plk. v.v. Ing. Ivan KVAČKAJ, pplk. v.v. Ing. Jaroslav MACALÁK, por. v.v. Mgr. Zdenka MATÚŠKOVÁ, mjr. v.v. Ivan MAYER, pplk. v.v. Ing. Ján MIKITA, plk. v.v. doc. Ing. Michal NEMEC, Csc., pplk. v.v.  Ing. Ladislav SARNOVSKÝ, plk. v.v. Ing. Peter SZÓRÁD, nprap. v.v. Ján ŠMAHOVSKÝ, pplk. v.v. Mgr. Eduard ŠTAMM, pplk. v.v. Mgr. Peter URBAN, plk. v.v. Ing. Štefan UŠIAK, mjr. v.v. Jozef VILLÉM.
  • Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku klubu: JUDr. Roman MÁCS, primátor mesta Pezinok, brig. gen. Ing. Ladislav DOVHUN, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a členovia klubu pplk. v.v. Ing. Róbert SCHULTE,  pplk. v.v. Ing. Ján Pollák a mjr. v.v.  Ing. Miloslav MATONOG.
  • Čestné uznanie Klubu ZV SR Pezinok: Mgr. Peter KRAMÁR, JUDr. Fedor JÁNOŠÍK, Csc., Ing. Ján BODOR, Ing. Stanislav ŠIMON, Ing. Milan VIGLASKÝ, Ernest HAJNOVIČ, Ing. Jaroslav GARAJ, Ing. Peter VOJTEK, Ing. Gabriel MERŇÁK, Ján HORČIČIAK, Oto Cséry, Ing. Michal MAŤAŠ, plk. Ing. Pavel Kožlej, veliteľ 11. bVzS OS SR Nitra, kpt. Ing. Adam Buran, zástupca veliteľa 115. to Viničné, Marián ULIČNÝ, Mgr. Juraj LECHVÁR, Jozef HAMER.

       Z hostí vystúpil primátor Pezinka, ktorý zdôraznil dobre sa rozvíjajúcu  vzájomne prospešnú spoluprácu medzi mestom Pezinok a klubom. Zvýraznil podpísanie Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci. Brig.gen. Dovhun podčiarkol svoju príslušnosť k protilietadlovému raketovému vojsku. Predseda Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku p. Štefan Granec odovzdal podpredsedovi klubu plk. v.v. Ing. Stanislavovi Šimonovi Pamätnú medailu Jozefa Entznera: Za spoluprácu a podporu MBS Pezinok.

      V diskusii sa  členovia venovali bežným klubovým záležitostiam, nenavrhli žiadne skutočnosti, ktoré by sa týkali plánu činnosti, správ o činnosti a hospodárení, resp. navrhovaného uznesenia. Hospodár klubu vo svojom vystúpení vyzdvihol členov, ktorí v roku 2022 podporili klub 2 % z dane a požiadal všetkých členov, aby sa podieľali na podpore klubu touto formou aj v roku 2023.

      Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci ukončil oficiálnu časť programu VČS a odovzdal slovo predsedovi klubu. Predseda poďakoval prítomným  členom za účasť, diskusné príspevky a poprial im príjemné posedenie s kolegami a priateľmi.

Pripravil:  Stanislav ŠIMON, foto:  Štefan HUDÁK

 

 

 

 

Loading

Priložené dokumenty