Zväz vojakov Slovenskej republiky

Výročná členská schôdza klubu ZV SR Martin- Podháj.

11 marca, 2024

Výročná členská schôdza klubu ZV SR Martin- Podháj.  

                  Dňa 22.2.2024 sa, podľa Plánu činnosti na rok 2024, uskutočnila VČS Klubu Martin-Podháj, už tradične v priestoroch Opravárenského práporu v kasárňach SNP Martin. Privítali sme medzi sebou veliteľa práporu pplk. Ing. Dušana Suržina spolu s veliacim poddôstojníkom práp. Rastislavom Puškášom. VČS sa zúčastnilo 71 členov klubu, čo je 74,7 %. Schôdzu otvoril predseda klubu pplk.v.v. Ing. Josef Surman spomienkou na tých, ktorí nás v roku 2023 opustili a následne pristúpil k vyhodnoteniu činnosti klubu v uplynulom roku, kde konštatoval, že bol uskutočnený celý rad hodnotných akcií v prospech členov klubu, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. Vydvihol prácu Rady klubu a tých členov, ktorí sa na ich organizácii a uskutočnení podieľali. V ďalšom priebehu oboznámil členov klubu so situáciou vo Zväze vojakov SR a čo je príčinou súčasného stavu, ktorá vyvolali dva kluby v rámci ZV SR a to klub Pezinok a Trenčín, ktoré sa chcú vrátiť k direktívnemu riadeniu ZV SR bez toho, že by kluby nemali právo a ani možnosť meniť rozhodnutie štatutára, prípadne prezídia zväzu, tak ako to bolo pred zriadením Zväzovej rady, teda vrátiť sa k starým stanovám. Táto skutočnosť mala u účastníkov schôdze veľmi negatívnu odozvu s tým, že sa pomaly blíži rozvrat celého zväzu. V diskusii bolo konštatované, že prezídium vlastne „žije“ z finančných prostriedkov klubov a tieto by nemali možnosť podieľať sa na rozhodovaní o jeho ďalším smerovaní. Pri uskutočnení tohto modelu sa v pléne objavili hlasy o vystúpení klubu zo Zväzu vojakov SR a vytvorení samostatného klubu vojenských dôchodcov spolu so vstupom do JDS. Ozvali sa dokonca hlasy, že JDS robí pre dôchodcov viacej ako ZV SR. Po schválení základných dokumentov ktorými sa klub bude v nasledujúcom období riadiť predseda klubu jednanie ukončil a účastníkom bolo podané občerstvenie. Samozrejme, že prišlo aj na spomienky na spoločne strávené roky v službe. Predseda klubu ZV SR Martin-Podháj pplk.v.v. Ing. Josef Surman

Loading