Zväz vojakov Slovenskej republiky

Výročná členská schôdza klubu v Brezne sa uskutočnila

9 júna, 2022

Klub ZV SR generála Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa 5. apríla 2022 bilancoval rok 2021. Pôvodný termín sa z januára stále posúval. Rada klubu spracovala dokumentáciu k Výročnej členskej schôdzi začiatkom februára a tá bola distribuovaná elektronickou poštou a poštovými schránkami. Takou istou formou bol distribuovaný občasník „BREZNIANSKA POĽNICA“ o činnosti za rok 2021. Na fotke predseda klubu pplk. Ing. v.v. Vladimír Neupauer číta správu o činnosti Rady a Klubu za obdobie 21. 1. 2021 až 31. 12. 2021. Plán činnosti napriek skromnému plánovaniu akcií sme plnili hlavne improvizovane.

Prichádzajúcim ženám predseda klubu pplk. Ing. v.v. Vladimír Neupauer dodatočne odovzdal kvety k Medzinárodnému dňu žien ktoré sa plánovalo ale neuskutočnilo.

Prítomní členovia a sympatizanti klubu si minútou ticha uctili pamiatku tých čo sme ich poznali a nás v uplynulom období opustili. Predseda klubu prečítal ich mená:

kpt. Matuška Svetozár – 57 rokov,
manželka pani Poliaková Emília – 76 rokov,
o.z. pani Medveďová Jolana – 79 rokov,
nrtm. Roľko Ľubomír – 44 rokov,
manželka pani Šedivková Anna – 84 rokov,
pplk. PhDr. Oravkin Jozef – 69 rokov.

Nasledovalo odovzdávanie ocenení jubilantov. Ako prvému bolo odovzdaný Pamätný list pri príležitosti 65 – tých narodenín mjr. Bc. v.v. Šulejovi Jánovi.

Druhým oceneným bol mjr. Ing. v.v. Nikel Norbert pri príležitosti 60 – tých narodenín.

Tretím oceneným bol pplk. Ing. v.v. Hehejík Milan pri príležitosti 75 – tých narodenín ktorý to vzhľadom k tomu že býva za Čertovicou (za kopcom) v Dúbrave v okrese Liptovský Mikuláš dostal s miernym týždňovým predstihom.

Posledným z ocenených s najvyšším ocenením bol náš bývalý veliteľ 49. delostreleckého pluku plk. Ing. v.v. Csontos Štefan. Výnosom Prezídia Českej a Slovenskej obce delostreleckej č. 1 z 15. januára 2021 mu bolo udelené ocenenie „RAD RYTIEROV DELOSTRELECTVA“ pri príležitosti Dňa raketového vojska a delostrelectva.

Jednanie pokračovalo Správou revíznej komisie ktorú prečítal predseda Revíznej komisie kpt. v.v. Medveď Michal.

Zvyšok jednania prebehol bez problémov. Po oficiálnej časti nasledovalo malé posilnenie do ďalších družných rozhovorov a nasledovala voľná zábava hlavne v spomínaní na mladé časy o priebehu služby v ČSĽA, ASR a OSSR v našej posádke Brezno.

Loading