Zväz vojakov Slovenskej republiky

Výročná členská schôdza Klubu v Brezne sa uskutočnila

19 januára, 2023

Klub ZV SR generála Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa 18. januára 2023 bilancoval rok 2022. Rada klubu spracovala dokumentáciu k Výročnej členskej schôdzi začiatkom decembra 2022, priebežne sa doplňovali aktivity do plánu práce a spresňovali dokumenty. V tom čase sa zároveň vytváral obsah piateho občasníka „BREZNIANSKA POĽNICA“ o činnosti za rok 2022.

Ako sme priamo na zasadnutí zistili napriek našej snahe šarapatil novinový a aj chrípkový škriatok.

Schôdzu otvoril a viedol pplk. v.v. Ing. Ryšánek Robert, privítal zúčastnených členov a sympatizantov a privítal hostí v zostave primátor mesta Brezno pán JUDr. Abel Tomáš, predseda KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom pán Budaj Michal, predseda Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) mesta Brezno pán Ing. Hašan Vladimír a starší hasič DHZ pán Lenk Vladimír.

Nasledovala voľba návrhovej a volebnej komisie. Predseda klubu pplk. v.v. Ing. Vladimír Neupauer predniesol správu o činnosti Rady a Klubu za obdobie 5. 4. 2022 až 18. 1. 2023. pplk.. v.z. Ing. Pančík Peter predniesol správu o hospodárení. Kontrolná komisia pracovala počas celého uplynulého obdobia ale pre chorobnosť bol prečítaním správy poverený člen Rady Klubu nrtm. Dubinský Ján.

Nasledovalo odstraňovanie podlžností v oceňovaní z minulého roku a to odovzdaním pamätného listu k 70. výročiu narodenia pána pplk. v.v. Ing. Slepička Jozefa ktoré oslávil v marci a odovzdaní  pamätného listu k 50. výročiu narodenia pán nrtm. Dubinský Jána v novembri.

Návrh uznesenia a plán práce a aktivít klubu na rok 2023 bol značne rozsiahly a tak tieto dokumenty dostali prítomní na stoly k podrobnejšiemu preštudovaniu a možným pripomienkam.

Prvý v diskusii vystúpil primátor mesta pán JUDr. Abel Tomáš ktorý sa prítomným prihovoril a poďakoval za udržiavanie vojenských tradícií napriek zániku posádky a zrušení kasární. Ďalším z diskutujúcich bol plk. v.v. Ing. Csontos Štefan ktorý vyzdvihol činnosť plk. Ing. BOBAĽ Romana za vytvorenie 5. delostreleckého pluku v Rožňave a o dôležitosti delostrelcov v dnešnej dobe. Predseda Klubu pplk. v.v. Ing. Vladimír Neupauer objasnil prítomným z akých rodinných pomerov vyšiel plk. Ing. BOBAĽ Roman a že už jeho predkovia boli delostrelci, a je to muž na správnom mieste.

Nasledovala voľba Rady klubu a kontrolnej komisie. Návrh a samotnú voľbu riadil predseda volebnej komisie pplk. v.v. Ing. Stupka Michal. Výsledok bol schválený jednohlasne a Rada Klubu dostala dôveru v nezmenenej podobe na ďalšie štyri roky.

Po oficiálnej časti nasledovalo malé posilnenie do ďalších družných rozhovorov a nasledovala voľná zábava hlavne v spomínaní na mladé časy o priebehu služby v ČSĽA, ASR a OS SR v našej posádke Brezno.