Zväz vojakov Slovenskej republiky

VČS ZV SR KLUB PEZINOK

27 januára, 2024

      Dňa 26. januára 2024 o 16:00 hod. sa v Pezinskom kultúrnom centre (Kultúrny dom) Pezinok, Holubyho 114/42 konala Výročná členská schôdza (ďalej len „VČS“)   ZV SR Klub Pezinok. VČS sa zúčastnilo 83 z celkového počtu 152  členov (61.64 %).

      Hosťami VČS boli: JUDr. Martin Rímeš, GR Sekcia ľudských zdrojov MO SR, Mgr. Peter Štetka, prednosta MsÚ Pezinok,  pplk. Ing. Ján Koreň, zástupca veliteľa 11. bVzS OS SR Nitra, kpt. Ing. Dominik TYBOR, veliteľ 115. to Viničné,  Štefan Granec, predseda  MBS v PK, Jaroslav Adamec, člen MBS, Mgr. Mária Wagingerová,  poslankyňa  Mestského zastupiteľstva.

      Plánovaný program bol doplnený o dva body: Aktuálna situácia vo zväze, po dostúpení prezidenta a nutnosti konania  mimoriadneho snemu k voľbe prezidenta, ktorý sa uskutoční 14. marca 2024 v PDA Trenčín.

      Plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák podrobne objasnil členom klubu dôvody vzdania sa funkcie prezidenta ZV SR. 

Mimo schválenia zákonom stanovenej dokumentácie bola jedným z hlavných bodov programu voľba predsedu a členov rady klubu.

VČS schválila:

a)     Plán činnosti ZV SR KLUB PEZINOK na rok 2024

b)     Správu o činnosti za rok 2023

c)     Správu o hospodárení za rok 2023

d)     Revíznu správu

e)     Voľbu predsedu ZV SR KLUB PEZINOK plk. v.v. Ing. Stanislava Šimona

g)     Voľbu členov Rady klubu ZV SR KLUB PEZINOK v zložení: plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, plk. v.v. Ing. Ján Biž, plk.v.v. Ing. Jaroslav Garaj, pplk. v.v. Ing. Ján Bodor, pplk. v.v. Ing. Štefan Hudák, pprap. v.zal. Peter Kurčina, pplk. v.v. Ing. Eduard Štamm, mjr. v.v. Ing. Peter Marček

h)     Delegátov na Mimoriadny snem ZV SR (14.03.2024 v PDA Trenčín): plk..v.v. Ing. Stanislava Šimona, plk. v.v. Ing. Milana Viglaského, plk. v.v. Ing. Jaroslava GARAJA a náhradníka: plk. v.v. Ing. Jána BIŽA

      VČS schválila všetky pripravené správy a riadiace dokumenty klubu.

      Nový predseda klubu poďakoval, v mene rady klubu a všetkých členov, plk. v.v. Ing. Milanovi Viglaskému za vynikajúcu prácu v prospech klubu, „ktorý povstal z popola“.

      Predseda klubu s členmi RK ZV SR Pezinok odovzdali upomienkové darčeky prítomným  jubilujúcim členom klubu, ktorí sa od poslednej VČS dožili významných životných jubileí.

      Následne boli členom klubu a hosťom odovzdané pamätné medaily a plakety:

Vyznamenanie  „HVIEZDA ZVÄZU“:  Ján ĎURČENKA, Jozef ŠMIDOVIČ, Miroslav GAJDOŠÍK, Emil SELIGA, Jozef MARKO, Jiří JANČÍK, Ján CEYP, Zdenka GREGUŠOVÁ, Michal NĚMEC, Peter KURČINA, Jozef HAMER, Eduard ŠTAMM, Ernest HAJNOVIČ, Štefan VIGLASKÝ.

Čestné uznanie ZV SR:  Ján BIŽ, Jozef BÚTORA, Maroš BORZA, Jiří ČURDA, Stanislav DANIHEL, Ferdinand GRUNSKÝ, Bohumil GUNIŠ, Bohuš CHOCHLÍK, Anton SLÁDEČEK; Michal MAŤAŠ, Vladimír GREGOR, Gustav UŠIAK, Zdenka MATUŠKOVÁ, Juraj LECHVÁR, Marián ULIČNÝ, Marián KUPEC, Jaroslav KOZOLKA, Peter KRAMÁR, Ivan GREGUŠ, Jozef PETRÁŠ, Štefan UŠIAK, Ján ZANOVIT,

Pamätnú medailu k 25. výročiu vzniku klubu: JUDr. Martin Rímeš, generálny riaditeľ Sekcia ľudských zdrojov MO SR,

Pamätnú zlatonosnú plaketu ZV SR Klub Pezinok „Za mimoriadny prínos pri získavaní darcov 2 % z daní fyzických osôb: Štefan HUDÁK, Jaroslav GARAJ, Ernest HAJNOVIČ, Ján KOREŇ

Pamätnú staro bronzovú pamätnú plaketu ZV SR Klub Pezinok „Za mimoriadny prínos pri získavaní darcov 2 % z daní fyzických osôb“: Jaroslav KOZOLKA, Jozef ŠIMO, P. MARČEK, Oto CSÉRY,  Otto KLÍMA, Peter NOVÁK. Predseda klubu ďalej ocenil predmetnou plaketou p. Pavla Matyáša.

Čestné uznanie ZV SR Klub Pezinok: Eduard ŠTAMM, Peter KURČINA, Ján BIŽ, Peter MARČEK, Vlastimil BUKOVINSKÝ, František JANOUŠEK, Vladimír HRUŠOVSKÝ, Ondrej KUŇÁK, Mária KORMANÍKOVÁ, Antonín JEDLIČKA, Eduard CSONGA, Dušan PRAČKO

      Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci ukončil oficiálnu časť programu VČS. Nasledovala neoficiálna časť VČS, ktorou je tradične posedenie pri výbornom regionálnom vínku, kde sa spomínalo na roky strávené v profesionálnej službe. VČS bola, vzhľadom na program, dlhá, ale niesla sa v dobrej, uvoľnenej a  priateľskej atmosfére.

 

Loading

Priložené dokumenty