Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie u primátora

5 decembra, 2022

      Primátorom mesta Pezinok sa v komunálnych voľbách 2022  stal nezávislý kandidát JUDr. Roman MÁCS. Celkom získal 4.171 platných hlasov (50,3%). Zároveň bol zvolený za poslanca BSK.     V piatok, 02. decembra 2022 o 10.00 hod. novozvolený primátor,  prvý krát prijal  delegáciu Klubu ZV SR Pezinok vedenú predsedom Ing. Milanom VIGLASKÝM. Stretnutia sa ďalej zúčastnili Ing. Stanislav ŠIMON, Ing. Ján BODOR,  Ing. Štefan HUDÁK a Mgr. Eduard ŠTAMM. Stretnutia sa zúčastnila zástupkyňa  primátora Ing. Renáta KLIMENTOVÁ. Cieľom pracovného stretnutia bolo vzájomne poznanie predstáv o vyváženej, vzájomne prospešnej spolupráci mesta a klubu v ďalšom období.

      V úvode primátor mesta v krátkosti zoznámil vedenie klubu so svojimi predstavami, ktoré chce uskutočniť v meste a zároveň podčiarkol snahu o úzku, ale vyváženú spoluprácu s Klubom ZV SR Pezinok. Povedal, že sa bude snažiť nájsť vhodnú miestnosť na vykonávanie klubovej činnosti. Ponúkol vedeniu klubu participáciu pri dobre sa rozvíjajúcej spolupráci s Múzeom SNP Banská Bystrica. Zaujímal sa o aktivity týkajúce sa údržby  protitankových kociek v rámci Vojenského náučného chodníka v našom regióne.

      Delegácia klubu zdôraznila, že činnosť klubu je postavená na štyroch pilieroch, pričom jeden z dôležitých  pilierov je „Pôsobenie klubu v meste Pezinok“. Klub  ZVSR Pezinok ponúkol spoluprácu pri organizovaní pietnych aktov a spoločenských akcii organizovaných vedením mesta.  Zabezpečí čestnú stráž profesionálnymi vojakmi OS SR, čím sa zvýši  slávnostný ráz pietnych aktov.

      Predseda klubu p. Viglaský nastolil otázku umiestnenia sovietskeho mobilného protilietadlového raketového komplexu VOLCHOV S-75 (odpaľovaciu rampu a dvojstupňovú raketu) na katastrálnom území mesta Pezinok. V diskusii sa účastníci stretnutia zhodli na závere, že  súčasná geopolitická situácia v Európe, po agresii Ruskej federácie voči susednému štátu je mimoriadne vyhrotená a predmetná otázka je veľmi citlivá. Môže vyvolať negatívne emócie časti obyvateľov mesta voči primátorovi a členom Klubu ZV SR Pezinok. Táto otázka si vyžaduje dôkladnú dopadovú analýzu nálad obyvateľov mesta a členov klubu a je nutné počkať s jej realizáciou.

      Primátor mesta navrhol pripraviť Memorandum o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi mestom Pezinok a Klubom ZV SR. Memorandum navrhol podpísať na výročnej členskej schôdzi klubu dňa 27. januára 2023. VČS sa prvýkrát uskutoční v priestoroch Pezinského kultúrneho centra, Holubyho  114/42, Pezinok. Vedenie klubu sa s návrhom stotožnilo.

      Stretnutie sa uskutočnilo v príjemnej pracovnej atmosfére. Vedenie a členovia klubu prajú primátorovi, vedeniu mesta a zamestnancom MsÚ  úspešné a pracovne tvorivé obdobie, ktoré bude na prospech nášho krásneho mesta.

            Záverom je dôležité zdôrazniť, že na základe záujmu oboch strán, sa črtá nová etapa vyváženej, vzájomne prospešnej spolupráce na kvalitatívne vyššej úrovni.

 

Loading