Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie spojené s gratuláciou jubilantom

26 septembra, 2022

Podľa plánu činnosti Zväzu vojakov SR – Klub Nové Mesto nad Váhom sme sa zišli 22. septembra 2022 na členskej schôdzi spojenej so stretnutím s jubilantmi. Rokovanie sa začalo krátko po pol tretej. Predseda rady klubu pplk. v. v. Kamil Krištofík privítal zúčastnených členov a sympatizantov klubu a stručne ich oboznámil s činnosťou rady za uplynulé obdobie. Poskytol im aj informáciu o rokovaní 10. snemu Zväzu vojakov SR.

Zúčastnení sa v úvode taktiež dozvedeli informáciu o aktuálnom stave členskej základne klubu. K dátumu konania schôdze ju reprezentovalo 99 členov a 10 sympatizantov. Na schôdzi bola prítomná tretina z nich. Pplk. v. v. Milan Jakubec oboznámil prítomných s možnosťou prihlásiť sa aj s rodinnými príslušníkmi na spoločný výlet autobusom do oblasti rozhľadne Malý Jelenec neďaleko Nemšovej, s možnosťou navštíviť blízke Gazdovstvo Uhliská.

V ďalšej časti stretnutia sme zablahoželali našim jubilantom, ktorí v období od poslednej členskej schôdze oslávili významné životné jubileá. Tým, ktorí boli na schôdzi aj prítomní, odovzdali Karla Havalcová a Kamil Krištofík blahoprajné listy a kvetinu. Medzi oslávencami bol aj plk. v. v. Jiří Huk, ktorý sa v júni tohto roku dožil krásnych 95 rokov. Po oficiálnej časti stretnutie pokračovalo diskusiou, občerstvením (podával sa osvedčený rezeň so zemiakovým šalátom) a voľnou zábavou. Ďakujeme všetkým, ktorý sa na stretnutí zúčastnili.

Kamil Krištofík, Ján Begala
Foto: -bej-