Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie s jubilantami a prijatie dvoch nových členov

14 júna, 2023

Dňa 1. júna 2023 sme mali v klube dôchodcov členskú schôdzu nášho klubu Zväzu vojakov SR, ktorá bola aj tradičným stretnutím s jubilantami. Náš klub zároveň posilnili dvaja noví členovia.

Schôdzu otvoril a riadil podpredseda rady klubu pplk. v. v. RSDr. Josef Putirka, ktorý privítal zúčastnených členov a sympatizantov a oboznámil ich s programom. Správu o činnosti prečítal predseda klubu pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík, v ktorej zhodnotil činnosť rady a klubu za obdobie od členskej schôdze konanej vo februári a informoval prítomných o aktuálnych otázkach činnosti Zväzu vojakov SR.

Konštatoval, že práca a činnosť klubu sa riadila schváleným plánom činnosti a jednotlivé naplánované akcie boli splnené. Medzi najvýznamnejšie patrilo zorganizovanie stretnutia pri príležitosti MDŽ, ako aj účasť na spomienkových podujatiach spojených s výročiami oslobodenia mesta a jeho okolia a ukončenia druhej svetovej vojny v našom regióne.

Súčasťou júnovej členskej schôdze bolo už spomenuté stretnutie s jubilantami, ktorí si v danom období pripomínajú významné životné jubileum: npráp. v. v. František Bango (75. rokov), mjr. v. v. Ing. Ferdinand Grunský (70. rokov), pplk. v. v. Ing. Mikuláš Kaplavka (65. rokov), mjr. v. v. Ing. Miloš Csery (60. rokov), rtn. v. z. PhDr. Igor Benák (45. rokov). Významné životné jubileum si pripomenula aj sympatizantka klubu PaedDr. Miroslava Sýkorová. Jubilantom boli odovzdané ďakovné listy Klubu Nové Mesto nad Váhom a kvet.

Okrem toho na členskej schôdzi boli odovzdané aj preukazy dvom novým členom klubu, a tak súčasný stav členskej základne je 97 členov a 9 sympatizantov.

Je dôležité a potešiteľné, že sa schádzame pravidelne, máme sa o čom porozprávať a na čo pospomínať.

Rada klubu
Foto: M. Kadlečík

Loading