Zväz vojakov Slovenskej republiky

STRELECKÁ SÚŤAŽ V TOPOĽČANOCH

2 júla, 2023

Dňa 22.06.2023 vykonal klub Topoľčany ZV SR na strelnici Lipovník streleckú súťaž v streľbe zo samopalu a pištole. Strelecká súťaž sa konala pri príležitosti 30. výročia vzniku Ozbrojených síl SR. Súťaže sa zúčastnilo 25 družstiev, z toho z nášho klubu 12 družstiev, dve družstvá klub Martin-Podháj s predsedom klubu pplk. v.v. Ing. Josefom SURMANOM,  dve družstvá Nové Mesto nad Váhom s podpredsedom klubu pplk. v.v. RSDr. Josefom PUTIRKOM, dve družstvá klubu Levice s podpredsedom klubu mjr. Ing. Jaroslavom MESÁROŠOM, klub Nitra–Zobor, klub Sereď na čele s plk. v.v. Ing. Rostislavom  ŠMEHLÍKOM, družstvo profesionálnych vojakov veliteľstva 1.mb, družstvo profesionálnych vojakov 91.ženijného pluku Sereď, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Peter BALÁŽ a Štefan GRACH, starostovia obcí Mikroregiónu Pod Marhátom – Lipovník čat. v.z. Dušan TURČAN, Radošina npor. v.z. Ing. Vladimír VALO, Veľké Dvorany npor. v.z. Ing. Tibor ZACHAR.

Medzi nás prišli aj hostia – genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK bývalý náčelník generálneho štábu OS SR, 1.viceprezident Zväzu vojakov SR a predseda Klubu generálov SR; veliteľ bývalej 13.tankovej divízie, veliteľ  bývalého 1.armádneho zboru a veliteľ bývalej Domobrany SR genmjr. v.v. Ing. Ján PANČÍK, veliteľ bývalej ľahkej brigády plk. gšt. v.v. Ing. Juraj VÝROSTEK (prišiel až z Liptovského Mikuláša), bývalí velitelia 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Štefan MEČÁR a plk. gšt. v.v. Ing. Ján BUJŇÁK. Predsedníčka ZO SZPB Topoľčany PhDr. Elena NOVOTNÁ, predsedníčka Okresnej organizácie JDS Topoľčany Alžbeta FABRICIOVÁ, predseda Mestskej organizácie JDS Topoľčany Ján SKUBÁK.

Na zahájení súťaže boli prítomní: náčelník štábu 1.mechanizovanej brigády plk. Ing. Gabriel JANOVICS, náčelníčka samostatnej skupiny Velenie a štáb Veliteľstva 1. mb kpt. Mgr. Markéta VAZOVAN GRÁCOVÁ a zástupca veliteľa 14.práporu logistiky mjr. Ing. Ján PASZTOR.  

Veliteľ 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK súťaž materiálne, personálne a zdravotnícky zabezpečil. Veliteľ 14.práporu logistiky pplk. Ing. Marek KRCHŇAVÝ so svojimi podriadenými pripravil pre účastníkov súťaže raňajky a obed (guľáš) zo surovín dodaných klubom. Obedovali sme na strelnici. Pre súťažiacich boli postavené 2 stany (20 stolov a 80 stoličiek), v ktorom sa podávala káva, voda a čaj.  Vyhodnotenie bolo vykonané v kultúrnom dome Lipovník, za čo ďakujeme starostovi obce, členovi nášho klubu, čat. v.z. Dušanovi TURČANOVI.

Streleckú súťaž zabezpečovali  vojaci od 103.roty podpory velenia 1.mb, od 14.prlog,  a zamestnanci strelnice.

Streľby riadil por. Ing. Andrej PRAVDA zo 103.roty podpory velenia.

Streleckou  súťažou sme si pripomenuli 30. výročie vzniku Ozbrojených síl SR, zároveň je to propagácia mesta Topoľčany, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Zväzu vojakov SR a Ozbrojených síl SR. Veľký význam vidíme v upevňovaní partnerských vzťahov medzi klubmi Zväzu vojakov Slovenskej republiky, profesionálnymi vojakmi, vzťahov medzi poslancami NsK, starostami mikroregiónu pod Marhátom, okresným úradom, mestom Topoľčany, Jednotou dôchodcov Slovenska, SZPB a vojenskými dôchodcami.

Predseda klubu v úvode pripomenul vznik OS SR. Armáda SR   1.1.1993 – 1.7.2002, OS SR od 1.7.2002.

Od 1. júla 2002 sa Armáda Slovenskej republiky oficiálne premenovala na Ozbrojené sily Slovenskej republiky a rozčlenila sa na Pozemné sily SR, Vzdušné sily SR a Sily výcviku a podpory SR), s tým že Železničné vojsko a vojská Ministerstva vnútra zanikli k 31. decembru 2002.

Armáda Slovenskej republiky mala pri svojom vzniku 1. januára 1993 celkovo 53 000 príslušníkov, vrátane vojakov základnej služby. K 30. výročiu vzniku ASR tvorí profesionálne Ozbrojené sily SR takmer 15 000 vojenských profesionálov.

Na nástenke, okrem výsledkov súťaže, bol zoznam náčelníkov GŠ Armády SR a náčelníkov GŠ OS SR, ministrov obrany SR, mená veliteľov 13.td, 1.armádneho zboru, Domobrany SR, ľahkej brigády a 1. mechanizovanej brigády. 

Predseda klubu pripomenul, že 1.mb  nesie Čestný názov „Mechanizovaná brigáda  generála Jána GOLIANA“ a od mája 2021 má bojovú zástavu.

Z histórie brigády:

1.  tanková brigáda 1945-1947,  jej nástupca 12. tanková brigáda,  jej nástupca 3.tanková divízia 1.1.1951 – 9.5.1955,   jej nástupca 13.tanková divízia 9.5.1955 – 31.12.1994 ,  jej nástupca 1.Armádny zbor 1994 – 2000,  jeho nástupca DOMOBRANA SR 2000 – 2002, jej nástupca ľahká brigáda 2002 – 2006,  jej nástupca 1.mechanizovaná brigády  2006 – doteraz.

VÝSLEDKY STRELECKEJ SÚŤAŽE:

JEDNOTLIVCI:

Streľba zo samopalu: 1.miesto rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ z klubu Topoľčany (94 bodov), 2.miesto pplk. v.v. Ing. Milan NÉMETH z klubu Sereď (92 bodov), 3.miesto kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK z klubu Topoľčany (89 bodov),

Streľba z pištole: 1.miesto mjr. Ing. Jaroslav MESÁROŠ z klubu Levice (95 bodov), 2.miesto rtm. Patrik SELUCKÝ 1. mb Topoľčany (95 bodov – rozhodol rozstrel), 3.miesto pplk. v.v. Ing. Dušan BIELICH z klubu Topoľčany (94 bodov),

DRUŽSTVÁ DVOJBOJ:

1.miesto: klub Topoľčany č. 1, (498 bodov)  rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ,  kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK

2.miesto: profesionálni vojaci 1.mb (482 bodov (mjr. Ing. Martin ONDIKA, rtm. Ľubomír PATAKY a rtm. Patrik SELUCkÝ.

3.miesto: klub Nové Mesto nad Váhom 2 (478 bodov)  – Mgr. Ing. Karla HAVALCOVÁ, mjr. v.v. Ing. Ferdinand GRUNSKÝ a kpt. v.v. Ing. Vladimír KAVICKÝ.

Vecné ceny pre víťazov sme dostali do AB-Com veľkoobchod so satelitnou a DVB-T technikou (Ing. Juraj Masaryk). Chlieb sme sponzorsky dostali od Jaroslava BOŽIKA – pekárne Jacovce. Mobilné telefóny pre víťazov od Lili Mobil Ing. Adrián Várady člen nášho klubu a poukážky do kaderníctva TOP vlasy.

Predseda klubu odovzdal ďakovné listy  funkcionárom 1.mechanizovanej brigády a 14.prlog, ktorí zabezpečili streleckú súťaž a všetkým hosťom pamätné listy.

Na vyhodnotení súťaže v kultúrnom dome predseda klubu odovzdal starostovi obce Dušanovi Turanovi Čestné uznanie Zväzu vojakov SR.

Text: predseda klubu Ján Poliačik, foto: členovia klubu.

Loading