Zväz vojakov Slovenskej republiky

Zväz vojakov SR si pripomenul 30.výročie svojho vzniku

Posádkový klub Trenčín, 15. – 16. jún 2022

Zväz vojakov SR si pripomenul 30.výročie svojho vzniku.

V stredu 15. 6. 2022 v dopoludňajších hodinách  si zástupcovia klubov a pozvaní hostia v Posádkovom klube Trenčín pripomenuli už 30. výročie existencie Zväzu vojakov Slovenskej republiky (ZV SR).

Zväz vojakov Slovenskej republiky je nezávislým občianskym združením založeným podľa Zákona o združovaní občanov v znení nes­korších predpisov č. 83/1990 Zb. a je budovaný na demokratických princípoch.

Združuje poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, vojnových vete­ránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe, profesionálnych vojakov,  súčasných i bývalých zamestnancov rezortu obrany, rodinných príslušníkov a sympatizantov, ktorí súhlasia s  cieľmi činnosti, jeho progra­movým zameraním a stanovami. Svojim hlavným zamera­ním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom   k obrane Slovenskej republiky a jej ozbrojeným silám, pri zachovaní si politickej nezávislosti a nestrannosti.

Zväz vojakov Slovenskej republiky je nástupníckou organizáciou Zväzu vojakov z povolania ČSFR, ktorý nadväzoval na tradície zväzovej činnosti Zväzu Československých dôstojníkov a Zväzu Československých rotmajstrov, ktoré boli založené krátko po vzniku  Československej republiky.

Po roku 1989 vo vojenských posádkach vznikajú prípravné výbory pre založenie Zväzu vojakov z povolania (ZVzP). V marci 1990 bol na konferencii vo Vyškove vznik potvrdený.

V roku 1990 vznikli prvé 4 kluby Zväzu vojakov z povolania čsl. armády na Slovensku. Boli to kluby v Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Košiciach a v Topoľčanoch. V roku 1992 klub Levice.

Smernica náčelníka generálneho štábu genpor. Ing. Antona  SLIMÁKA pre prácu s vojenskými dôchodcami vytvárala podmienky na vznik Klubov vojenských dôchodcov. V roku 1993 sa členmi zväzu stalo aj 5 klubov vojenských dôchodcov (Trenčín, Liptovský Mikuláš, Košice, Dolný Kubín a Martin – Podháj).

Na 3. konferencii Zväzu vojakov z povolania ČSFR konanej v dňoch 11. – 12. októbra 1992 vo Vyškove, delegáti schválili rozdelenie Zväzu vojakov z povolania ČSFR na dve nástupnícke organizácie – Zväz vojakov z povolania Armády ČR a Zväz vojakov z povolania Armády SR. Po schválení rozdelenia Zväzu, bolo na území SR evidovaných viac ako 80 klubov vojakov z povolania.

V priebehu prípravného obdobia na rozdelenie republiky a jej armády, skupina dôstojníkov veliteľstva Vojenského veliteľstva VÝCHOD (bývalého Veliteľstva Východného vojenského okruhu)  plk.gšt. Ing. Jan Hadač, pplk. JUDr. Ing. Peter Ošváth, genmjr. Ing. Rudolf Tvaroška, pplk. JUDr. Peter Plučinský a pplk. Ľudovít Baštrnák pripravovala založenie Zväzu vojakov z povolania na Slovensku.

O medzinárodnej podpore Slovenskej republiky a Armády Slovenskej republiky svedčí skutočnosť, že Zväz vojakov z povolania Armády Slovenskej republiky bol už 11. marca 1993 na kongrese Euromilu v Sofii prijatý za riadneho člena tejto organizácie. Zväz bol Euromilom niekoľkokrát poverený prípravou zasadaní Prezídia EUROMILu, naposledy v apríli 2022 v Trenčíne. Minister obrany SR Jaroslav Naď 28. 4. 2022 na pôde Ministerstva obrany SR prijal prezidenta Organizácie vojenských zväzov a vojenských odborov (EUROMIL) Emmanuela Jacoba a predstaviteľov Zväzu vojakov Slovenskej republiky.

ZV ASR zorganizoval v auguste 1999 1. konferenciu vojenských zväzov Vyšehradskej skupiny (V4) v Poprade – Spišskej Sobote. Na konferencii sa zúčastnili delegácie vojenských zväzov Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky, ktoré boli členmi EUROMIL-u. Od tejto konferencie sa predstavitelia vojenských zväzov štátov V4 každý rok pravidelne stretávajú. Predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine vojenských zväzov sa každoročne mení a konferencia sa koná v krajine predsedajúceho Zväzu. V dňoch 5.9. a 6.9.2019 sa v Tatranských Zruboch uskutočnilo 21. Zasadanie Vojenských zväzov krajín V 4.

Zväz od roku 1995  organizuje  každý rok v duchu štúrovských tradícií na počesť SNP a Dňa ústavy SR, Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň. Tohto toku to bude už 27.ročník.

Zväz vojakov SR v spolupráci s Úradom pre tlač a informácie NATO zorganizovali v r. 2003 Medzinárodný seminár na tému „Reforma ministerstva obrany a jej sociálno-ekonomické súvislosti“. Seminára sa zúčastnil 2. poradca generálneho tajomníka NATO pre Strednú a Východnú Európu Chris DONELLY, Air Marchal sir John WALKER z Anglicka, Jen CH. ROTBOLL – prezident EUROMIL-u a lektori zo Slovenska.

Koncom februára 2008 Zväz vojakov SR organizoval medzinárodnú konferenciu na tému „Uplatňovanie ľudských a občianskych práv v OS SR“. Konferencia sa uskutočnila za prítomnosti  prezidenta EUROMILu Emmanuela JACOBA vo Vojenskej akadémii OS SR v Liptovskom Mikuláši. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia vojenských zväzov z Poľska a Maďarska, MO SR, MS SR, GŠ ASR, poslucháči Vojenskej akadémie a profesionálni vojaci.

V priebehu 30 rokov prešiel zväz postupným vývojom a rôznymi zmenami, vrátane dnešného názvu. Na 2. sneme Zväzu vojakov z povolania Armády SR 17. júna 1995 bola schválená zmena názvu zväzu na Zväz vojakov Armády SR a na 5.sneme 25. novembra 2003 bol schválený nový názov zväzu: Zväz vojakov Slovenskej republiky a k tomu bol vytvorený aj nový znak ZV SR.

V súčasnej dobe má Zväz viac ako 1700 členov združených v 30. kluboch. Z toho:

  • 1 klub sú len profesionálni vojaci (silový trojboj Trenčín)
  • 16 zmiešaných klubov, kde sú aj profesionálni vojaci aj vojenskí dôchodcovia: Brezno, Dolný Kubín, Horná Nitra – Zemianske Kostoľany, HRON Zvolen, Kežmarok, Košice, Levice, Martin – Podháj, Michalovce, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Považská Bystrica, Ružomberok, Topoľčany, Trenčín, Žilina.
  • v 13 kluboch sú organizovaní len vojenskí dôchodcovia – Banská Bystrica, Bardejov, Humenné, Martin – Sever, Nitra – Krškany, Nitra – Zobor, Pezinok, Poprad, Prievidza, Prešov, Sereď, Spišská Nová Ves, Zvolen.

Sídlo Zväzu je v Trenčíne a v súčasnej dobe je prezidentom Zväzu plk. v. v. Gabriel MERŇÁK, 1. viceprezidentom genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK, 2. viceprezidentom plk. v.v. Ing. Ján PAULECH, tajomníkom pplk. v.v. PhDr. Marián MJARTAN.