Zväz vojakov Slovenskej republiky

30. výročie vzniku Zväzu vojakov SR

Viac o aktivitách

Zväz vojakov SR si pripomenul 30.výročie svojho vzniku.

V stredu 15. 6. 2022 v dopoludňajších hodinách  si zástupcovia klubov a pozvaní hostia v Posádkovom klube Trenčín pripomenuli už 30. výročie existencie Zväzu vojakov Slovenskej republiky (ZV SR).

Zväz vojakov Slovenskej republiky je nezávislým občianskym združením založeným podľa Zákona o združovaní občanov v znení nes­korších predpisov č. 83/1990 Zb. a je budovaný na demokratických princípoch.

Združuje poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, vojnových vete­ránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe, profesionálnych vojakov,  súčasných i bývalých zamestnancov rezortu obrany, rodinných príslušníkov a sympatizantov, ktorí súhlasia s  cieľmi činnosti, jeho progra­movým zameraním a stanovami. Svojim hlavným zamera­ním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom   k obrane Slovenskej republiky a jej ozbrojeným silám, pri zachovaní si politickej nezávislosti a nestrannosti.

Zväz vojakov Slovenskej republiky je nástupníckou organizáciou Zväzu vojakov z povolania ČSFR, ktorý nadväzoval na tradície zväzovej činnosti Zväzu Československých dôstojníkov a Zväzu Československých rotmajstrov, ktoré boli založené krátko po vzniku  Československej republiky.

Po roku 1989 vo vojenských posádkach vznikajú prípravné výbory pre založenie Zväzu vojakov z povolania (ZVzP). V marci 1990 bol na konferencii vo Vyškove vznik potvrdený.

V roku 1990 vznikli prvé 4 kluby Zväzu vojakov z povolania čsl. armády na Slovensku. Boli to kluby v Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Košiciach a v Topoľčanoch. V roku 1992 klub Levice.

Smernica náčelníka generálneho štábu genpor. Ing. Antona  SLIMÁKA pre prácu s vojenskými dôchodcami vytvárala podmienky na vznik Klubov vojenských dôchodcov. V roku 1993 sa členmi zväzu stalo aj 5 klubov vojenských dôchodcov (Trenčín, Liptovský Mikuláš, Košice, Dolný Kubín a Martin – Podháj).

Na 3. konferencii Zväzu vojakov z povolania ČSFR konanej v dňoch 11. – 12. októbra 1992 vo Vyškove, delegáti schválili rozdelenie Zväzu vojakov z povolania ČSFR na dve nástupnícke organizácie – Zväz vojakov z povolania Armády ČR a Zväz vojakov z povolania Armády SR. Po schválení rozdelenia Zväzu, bolo na území SR evidovaných viac ako 80 klubov vojakov z povolania.

V priebehu prípravného obdobia na rozdelenie republiky a jej armády, skupina dôstojníkov veliteľstva Vojenského veliteľstva VÝCHOD (bývalého Veliteľstva Východného vojenského okruhu)  plk.gšt. Ing. Jan Hadač, pplk. JUDr. Ing. Peter Ošváth, genmjr. Ing. Rudolf Tvaroška, pplk. JUDr. Peter Plučinský a pplk. Ľudovít Baštrnák pripravovala založenie Zväzu vojakov z povolania na Slovensku.

O medzinárodnej podpore Slovenskej republiky a Armády Slovenskej republiky svedčí skutočnosť, že Zväz vojakov z povolania Armády Slovenskej republiky bol už 11. marca 1993 na kongrese Euromilu v Sofii prijatý za riadneho člena tejto organizácie. Zväz bol Euromilom niekoľkokrát poverený prípravou zasadaní Prezídia EUROMILu, naposledy v apríli 2022 v Trenčíne. Minister obrany SR Jaroslav Naď 28. 4. 2022 na pôde Ministerstva obrany SR prijal prezidenta Organizácie vojenských zväzov a vojenských odborov (EUROMIL) Emmanuela Jacoba a predstaviteľov Zväzu vojakov Slovenskej republiky.

ZV ASR zorganizoval v auguste 1999 1. konferenciu vojenských zväzov Vyšehradskej skupiny (V4) v Poprade – Spišskej Sobote. Na konferencii sa zúčastnili delegácie vojenských zväzov Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky, ktoré boli členmi EUROMIL-u. Od tejto konferencie sa predstavitelia vojenských zväzov štátov V4 každý rok pravidelne stretávajú. Predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine vojenských zväzov sa každoročne mení a konferencia sa koná v krajine predsedajúceho Zväzu. V dňoch 5.9. a 6.9.2019 sa v Tatranských Zruboch uskutočnilo 21. Zasadanie Vojenských zväzov krajín V 4.

Zväz od roku 1995  organizuje  každý rok v duchu štúrovských tradícií na počesť SNP a Dňa ústavy SR, Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň. Tohto toku to bude už 27.ročník.

Zväz vojakov SR v spolupráci s Úradom pre tlač a informácie NATO zorganizovali v r. 2003 Medzinárodný seminár na tému „Reforma ministerstva obrany a jej sociálno-ekonomické súvislosti“. Seminára sa zúčastnil 2. poradca generálneho tajomníka NATO pre Strednú a Východnú Európu Chris DONELLY, Air Marchal sir John WALKER z Anglicka, Jen CH. ROTBOLL – prezident EUROMIL-u a lektori zo Slovenska.

Koncom februára 2008 Zväz vojakov SR organizoval medzinárodnú konferenciu na tému „Uplatňovanie ľudských a občianskych práv v OS SR“. Konferencia sa uskutočnila za prítomnosti  prezidenta EUROMILu Emmanuela JACOBA vo Vojenskej akadémii OS SR v Liptovskom Mikuláši. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia vojenských zväzov z Poľska a Maďarska, MO SR, MS SR, GŠ ASR, poslucháči Vojenskej akadémie a profesionálni vojaci.

V priebehu 30 rokov prešiel zväz postupným vývojom a rôznymi zmenami, vrátane dnešného názvu. Na 2. sneme Zväzu vojakov z povolania Armády SR 17. júna 1995 bola schválená zmena názvu zväzu na Zväz vojakov Armády SR a na 5.sneme 25. novembra 2003 bol schválený nový názov zväzu: Zväz vojakov Slovenskej republiky a k tomu bol vytvorený aj nový znak ZV SR.

V súčasnej dobe má Zväz viac ako 1700 členov združených v 30. kluboch. Z toho:

  • 1 klub sú len profesionálni vojaci (silový trojboj Trenčín)
  • 16 zmiešaných klubov, kde sú aj profesionálni vojaci aj vojenskí dôchodcovia: Brezno, Dolný Kubín, Horná Nitra – Zemianske Kostoľany, HRON Zvolen, Kežmarok, Košice, Levice, Martin – Podháj, Michalovce, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Považská Bystrica, Ružomberok, Topoľčany, Trenčín, Žilina.
  • v 13 kluboch sú organizovaní len vojenskí dôchodcovia – Banská Bystrica, Bardejov, Humenné, Martin – Sever, Nitra – Krškany, Nitra – Zobor, Pezinok, Poprad, Prievidza, Prešov, Sereď, Spišská Nová Ves, Zvolen.

Sídlo Zväzu je v Trenčíne a v súčasnej dobe je prezidentom Zväzu plk. v. v. Gabriel MERŇÁK, 1. viceprezidentom genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK, 2. viceprezidentom plk. v.v. Ing. Ján PAULECH, tajomníkom pplk. v.v. PhDr. Marián MJARTAN.

Zväz vojakov SR si pripomenul 30.výročie svojho vzniku

Loading