Zväz vojakov Slovenskej republiky

Medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“

viac o aktivite

Rok 2023 je pre Zväz vojakov SR (ZV SR) významným míľnikom nielen z dôvodu 30.výročia svojho vzniku a 30.výročia členstva v Európskej organizácii vojenských združení a vojenských odborových zväzov (EUROMIL), ale aj z dôvodu jubilejného 30.výročia vzniku ozbrojených síl (OS) SR. V tomto jubilejnom roku bola zároveň výrazne posilnená spolupráca medzi profesijnými stavovskými organizáciami so vzťahom k rezortu obrany SR a k Ozbrojeným silám SR v rámci Asociácie vojenských občianskych združení (AVOZ) a vstupom ZV SR do Únie výsluhových dôchodcov (ÚVD). ZV SR chce prispieť k mnohopočetným aktivitám MO SR súvisiacich s 30.výročím vzniku OS SR formou uskutočnenia medzinárodnej konferencie na tému: „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutoční v dňoch 7. a 8. septembra 2023 pod záštitou štátneho tajomníka MO SR a v úzkej spolupráci s GŠ OS SR, AOS generála M. R. Štefánika, hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a EUROMIL. Otvorenie konferencie sa plánuje dňa 7. septembra 2023 o 13:30 hodín v hoteli Granit Tatranské Zruby. Predpokladá sa účasť ministra obrany, NGŠ OS SR, hlavných funkcionárov MO SR, OS SR, AOS SR, UO ČR, EUROMIL, akreditovaných pridelencov obrany susedných krajín, hostí z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Cieľom konferencie je medzinárodná výmena skúseností formou prezentácií a diskusií z dosiahnutého pokroku v oblasti legislatívy a praktických skúseností týkajúcich sa ochrany oprávnených záujmov a práv aktívnych aj výsluhových vojakov v krajinách V4 a ďalších krajinách EÚ. Dôraz bude položený na vzrastajúce nároky a podiel vojakov na riešení vnútroštátnych a medzinárodných krízových situácií v Európe vyvolaných epidémiami,  migráciou, zmenami životného prostredia, energetickou krízou a z dôvodu pretrvávajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine. Zvláštnu pozornosť chceme venovať postaveniu, úlohám a ochrany žien v ozbrojených silách v období dynamicky sa meniacej bezpečnostnej situácie v Európe. Pridanou hodnotou danej aktivity by mal byť súhrn poznatkov a odporúčaní pre predstaviteľov vlád zainteresovaných krajín k zlepšeniu stavu ochrany oprávnených záujmov a práv vojaka (v aktívnej službe aj vo výslužbe). Organizačný štáb medzinárodnej konferencie je zložený z príslušníkov ZV SR, AOS generála M. R. Štefánika a hotela GRANIT Tatranské Zruby. Otvorenie konferencie sa plánuje dňa 7. septembra 2023 o 13:30 hod. v hoteli GRANIT Tatranské Zruby. Konferencia je rozdelená do troch hlavných panelov, V priebehu prvého panelu bude hlavná pozornosť venovaná európskej a národnej legislatíve a požiadavkám týkajúcich sa oprávnených záujmov, práv a sociálneho zabezpečenia vojaka počas vojenskej kariéry a po jej skončení. Nasledovať bude druhý panel, v ktorom sa zameria pozornosť na ochranu individuálnych a kolektívnych záujmov profesionálnych vojakov a vojakov vo výslužbe, výmena skúseností predstaviteľov európskych krajín formou prezentácií a diskusných vystúpení. Tretí panel bude venovaný ochrana oprávnených záujmov a práv žien v ozbrojených silách. Očakávajú sa prezentácie profesorky z AOS SR a expertiek zo zahraničia. Večer 7. septembra 2023 štátny tajomník MO SR bude diskutovať so zahraničnými a domácimi účastníkmi konferencie o hlavných úlohách ministerstva obrany, modernizácii OS SR a súčasnej bezpečnostnej situácii v priestore Strednej Európy. Nasledovať bude tlačová konferencia, krátky kultúrny program a občerstvenie formou banketu. Na záver konferencie bude podávaný pracovný obed prezentovaný prezidentom EUROMIL-u. Ukončenie konferencie sa očakáva do 14:30 hod v piatok 8.9. 2023. Pre 70 pozvaných domácich a zahraničných účastníkov veľkým zážitkom bude aj prezentácia našej krajiny, krásnej prírody a možnosť využitia pobytu vo Vysokých Tatrách, ako aj účasť na tradičnom medzinárodnom vojenskom výstupe na Kriváň.

Loading