Zväz vojakov Slovenskej republiky

EUROMIL

podstata a poslanie

EUROMIL

Podstata a poslanie

EUROMIL je zastrešujúca organizácia národných vojenských asociácií zložená z 33 vojenských združení a odborov z 21 krajín Európy.

Organizácia bola pôvodne založená v roku 1972 a dnes jej členskú základňu tvorí Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Malta, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko.

Orgány EUROMIL

Kongres je najvyšším orgánom EUROMIL a je zložený z delegátov členských asociácií v pomere k ich členstvu a schádza sa každé štyri roky. Kongres volí prezidenta a predstavenstvo (Prezídium). Schvaľuje dlhodobé ciele politiky a má výhradné oprávnenie vykonávať zmeny a doplnenia Charty organizácie.

Valné zhromaždenie sa skladá z rady a jedného vymenovaného delegáta za členské združenie. Schádza sa dvakrát ročne. Valné zhromaždenie schvaľuje politiku rady a poskytuje podnety pre budúci rozvoj politiky EUROMIL. Rozhoduje o pristúpení členských asociácií a schvaľuje rozpočet.

Rada riadi činnosť EUROMIL, pripravuje zasadnutia prezídia a plní svoje uznesenia. Rada je zodpovedná za hospodárenie s rozpočtom. Okrem toho plní reprezentačné funkcie, koordinuje činnosť poradných orgánov (ad hoc výbory, vedúce združenia, partnerstvá) a je zodpovedný za nábor nových členských asociácií, spoluprácu s národnými asociáciami a ich podporu.

Poslanie EUROMIL

EUROMIL je organizáciou slobodných demokratických vojenských združení a odborov. Účelom organizácie je: a. podporovať základné práva a základné slobody v ozbrojených silách krajín Európy;b)        podporovať európsku sociálnu politiku tak, aby zahŕňala aj vojenský personál;c)        presadzovať všeobecné, nehmotné, sociálne a profesionálne záujmy aktívneho a bývalého vojenského personálu, jeho rodín a pozostalých závislých osôb;d)        zastupovať záujmy členských asociácií voči nadnárodným inštitúciám a orgánom a podporovať ich v záležitostiach, ktoré ich zaujímajú v rámci ich národnej sféry;e)        spolupracovať s inými medzinárodnými organizáciami a odbormi za predpokladu, že je to v záujme EUROMIL;f)         podporovať pravidelnú výmenu skúseností medzi členskými asociáciami;g)        podporovať porozumenie a priateľstvo medzi členskými asociáciami.h)        organizovať semináre, kongresy a iné stretnutia s cieľom propagovať ciele EUROMIL;i)         podporovať vedecký výskum a štúdie súvisiace s cieľmi EUROMIL. EUROMIL pri výkone svojich funkcií dodržiava tieto zásady:a)        Zachovanie náboženskej a stranícko-politickej nestrannosti;b)        Nezasahovanie do vnútorných záležitostí členských asociácií.

Bruselská kancelária je ústredným riadiacim orgánom EUROMIL. Zodpovedá za implementáciu rozhodnutí rady a za koordináciu práce a spolupráce medzi orgánmi EUROMIL a členskými asociáciami. Je ústredným kontaktným partnerom členských asociácií. Zabezpečuje každodenné aktivity EUROMIL a vnútornú aj vonkajšiu komunikáciu organizácie.

Zväz vojakov SR je členom EUROMIL od roku 1993 pričom v tom istom roku koordinoval a organizačne zabezpečoval výjazdové rokovanie Valného zhromaždenia EUROMIL na Slovensku, rovnako, ako je plánované pre rok 2022.

EUROMIL je hlavné celoeurópske fórum pre spoluprácu medzi profesionálnymi vojenskými združeniami v otázkach spoločného záujmu.

EUROMIL prostredníctvom medzinárodného sekretariátu v Bruseli sprostredkováva a koordinuje spoluprácu medzi národnými vojenskými združeniami a vojenskými asociáciami. Ide najmä o spoluprácu pri výmene informácií, výmene skúseností a pri implementácii osvedčených postupov zachovávania tradícií, koordinovania prístupov na ochranu a rozvoj sociálnych princípov nielen na ochranu slúžiacich aktívnych vojakov, ale  rovnako na ochranu vyslúžilých vojakov a  vojenského personálu.

Organizácia sa na európskej úrovni okrem toho snaží monitorovaním a obhajovaním objektívnych a oprávnených záujmov vojenského personálu zabezpečiť a presadzovať ľudské práva, základné slobody a sociálno-profesionálne záujmy vojenského personálu všetkých úrovní.

EUROMIL propaguje koncept „Občan v uniforme“. Vojak ako taký má právo na rovnaké práva a povinnosti ako ktorýkoľvek iný občan. Žiada predovšetkým uznanie práva vojakov a vojačiek na zakladanie odborov a nezávislých združení a vstup do nich a ich zahrnutie do pravidelného sociálneho dialógu zo strany orgánov na európskej úrovni.

EUROMIL je financovaný výlučne z členských poplatkov a dodržiava prísne nedenominačné a politicky nezávislé politiky.

Vojenské asociácie ako členovia EUROMIL pri svojej činnosti úplne rešpektujú a dodržujú líniu národného velenia, bezvýhradne podporujú a konajú výlučne v synergii   oprávnených záujmov aktívnych a vyslúžilých vojakov s potrebami a zákonnými povinnosťami národných ozbrojených síl. Združenia nemajú v úmysle komentovať strategické alebo operačné záležitosti národných ozbrojených síl, ba naopak svojou činnosťou podporujú udržiavanie a rozvoj vzťahov medzi aktívnymi a penzionovanými vojakmi a národnými ozbrojenými silami, podporujú udržiavanie a rozvoj sociálnych politík.

Zväz vojakov SR, ako člen EUROMIL svojou činnosťou podporuje zachovávanie a rozvoj úcty k vojenským tradíciám, rozvoj obranyschopnosti Slovenskej republiky,  ako prirodzenej súčasti štátnosti. V súlade s ústavou rozvíja úctu k hodnotám slobody a demokracie.   Svojou aktívnou činnosťou v EUROMIL ma za cieľ prispievať k  postupnému zvyšovaniu pripravenosti občanov Slovenskej republiky aktívne sa podieľať na tvorbe spoločných hodnôt ktorými bezpečnosť a obranyschopnosť sú.

 

 

Loading