Zväz vojakov Slovenskej republiky

Predseda klubu privítal prítomných po dvojročnej odmlke

1 augusta, 2022

Tohtoročný apríl bol prívetivý, po dlhom období plnom obmedzení súvisiacich so šírením ochorenia covid-19 nám dovolil pripraviť opäť členskú schôdzu tak, ako sa patrí. Uskutočnila sa vo štvrtok 21. Zhodnotili sme na nej činnosť nášho klubu od poslednej členskej schôdze, no hlavne – stretli sme sa.

Po otvorení schôdze sme si minútou ticha uctili pamiatku kolegov, ktorí nás opustili v rokoch 2020 – 2022. V tomto období sme sa rozlúčili s pplk. v. v. Ing. Jozefom Ďurkovičom, plk. v. v. Ing. Vladimírom Repčíkom, pplk. v. v. Jánom Čechvalom, npráp. v. v. Jánom Ješkom, plk. v. v. Ing. Jozefom Dvorštiakom, plk. v. v. Jánom Lovičom, npráp. v. v. Štefanom Psotným, pplk. v. v. Horstom Hiadlovským, mjr. v. v. Pavlom Weinholdom, plk. v. v. Ing. Jozefom Kufelom, pplk. v. v. Mgr. Ing. Štefanom Javoríkom a kpt. v. v. Vladimírom Kedrom.

Pokiaľ ide o našu činnosť v dvojročnom koronakrízovom období, treba povedať, že náš klub mal naplánované množstvo akcií, ale buď sme ich vôbec nemohli realizovať, alebo sme ich zabezpečili len vo veľmi komorných podmienkach s dovoleným počtom ľudí. Príčinou boli známe protipandemické opatrenia, ale aj opravy, ktoré prebiehali v budove klubu. Napríklad členskú schôdzu k 25. výročiu založenia klubu sme pripravovali päťkrát. Nakoniec sme si výročie klubu pripomínali a odovzdali našim členom pamätné medaily niekoľkokrát po sebe, po častiach, takpovediac individuálne. Taktiež na spomienkových akciách k výročiam sme sa vzhľadom na opatrenia zúčastňovali v obmedzenom počte.

V priebehu schôdze sme tiež odovzdali ocenenia klubu našim jubilantom. Ocenení boli: npráp. v. v. Michal Struhárik (90. rokov), pplk. v. v. Ing. Jozef Kováčik, pani Zdenka Lukášová, pplk. v. v. Ing. Peter Stančík, pplk. v. v. Ing. Ľubomír Fuska, plk. v. v. doc. PhDr. René Pawer, CSc. (70. rokov).

Súčasťou členskej schôdze bola i voľba predsedu a rady klubu, kontrolnej komisie a delegátov na 10. snem Zväzu vojakov SR. Po prijatí uznesenia nasledovalo občerstvenie a posedenie pri harmonike. Na záver predseda klubu poďakoval členom klubu za aktívnu účasť na schôdzi.

KK
Foto: -bej-

Loading