Zväz vojakov Slovenskej republiky

Predseda klubu ocenil prof. MUDr. Milana Kokavca, PhD., MPH.

28 novembra, 2023

      Dňa 25. júla 2023 odovzdal predseda ZV SR Klub Pezinok plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ pamätnú staro mosadznú plaketu klubu prof. MUDr. Milanovi Kokavcovi, PhD., MPH. V rokoch 1989 – 1990 pôsobil v meste Pezinok na PU VB.

      Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH sa narodil v roku 1965 v Bratislave. Štúdium na LF UK v  Bratislave úspešne ukončil v  roku 1989. Od roku 2011 je vymenovaný za profesora. Je skúseným ortopédom, pod ktorého vedením tím lekárov vykonal niekoľko na Slovensku unikátnych operácií. Je prednostom Ortopedickej kliniky LF UK a  NÚDCH v  Bratislave, vedúcim odboru NÚDCH pre vedu a výskum; prodekanom LFUK pre spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami, prezidentom Slovenskej ortopedickej a  traumatologickej spoločnosti. a  hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatrickú ortopédiu. Okrem toho je členom European Pediatric Orthopaedic Society; člen International federation of Pediatric Orthopaedic societies; člen European Federation of Orthopaedics and Traumatology; člen Societe internationale de chirurgie orthopedique et de traumatologie; člen European foot and ankle society a  člen European musculo-skeletal oncology society. Absolvoval študijné pobyty v  Izraeli, Dánsku, Rakúsku, Taliansku, Veľkej Británii, USA a  v  Českej republike. V  súčasnosti pôsobí ako člen približne desiatich domácich aj zahraničných Redakčných rád odborných periodík a je zároveň pedagógom, školiteľom doktorandov, diplomantov, predsedom komisie pre štátne skúšky pre predmet chirurgia a pre obhajoby diplomových prác z predmetu chirurgia a ortopédia.

Pripravil: plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ, predseda klubu

Loading