Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pracovné stretnutie s velením a príslušníkmi 115.to Viničné

15 februára, 2023

Dňa 15.02.2023 o 13:00 hod. sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov RK ZV SR Pezinok (Milan Viglaský,  Stanislav Šimon, Štefan Hudák) s velením a príslušníkmi 115.to Viničné (v podriadenosti 11.bVzS OS SR Nitra) s cieľom informovať príslušníkov útvaru s právnym postavením, poslaním a cieľmi činnosti ZV SR s osobitným zreteľom na členstvo vo zväze resp. Klube ZV SR  Pezinok. Zároveň boli príslušníci 115.to informovaní o možnosti poskytnúť klubu 2 % z daní za rok 2022, ktoré budú využité na aktivity klubu, najmä na prípravu 30. výročia založenia klubu v roku 2024. V neposlednej rade bolo cieľom stretnutia poďakovať veleniu a príslušníkom útvaru za doterajšiu vzájomne prospešnú spoluprácu. 

V priebehu stretnutia bol ocenený Čestným uznaním K ZV SR PK mjr. Ing. Igor Polaško a zároveň mu bol odovzdaný Ďakovný list, ktorý bol venovaný 115.to Viničné „za dlhoročnú  úspešnú, vzájomne prospešnú spoluprácu s Klubom ZV SR Pezinok, za významné prispievanie k šíreniu dobrého mena OS SR a pri zachovávaní vojenských tradícii a zvykov v Malokarpatskej oblasti“. Podpredseda klubu poďakoval príslušníkom 115.to Viničné za vzornú reprezentáciu OS SR na verejnosti pri organizovaní pietnych aktov v meste Pezinok, kde zabezpečujú čestnú stráž.   

Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v priateľskej pracovnej atmosfére.

Loading