Zväz vojakov Slovenskej republiky

Orgány ZV SR

ORGÁNY ZVÄZU VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(Stanovy ZV SR čl. 8. )

SNEM

je najvyšší orgán Zväzu, ktorý sa koná raz za štyri roky za účasti najmenej jedného delegáta z každého klubu. Do právomoci snemu patrí:

 • voľba pracovných orgánov,
 • schválenie programového zamerania Zväzu, úloh do nasledujúceho snemu, stanov, zmien stanov a ich doplnkov a výšky odvodov z členských príspevkov,
 • prerokovanie správy o splnení Programového zamerania, plánu činnosti, správy kontrolnej komisie,
 • voľba a odvolanie prezidenta Zväzu a kontrolnej komisie,
 • rozhodovanie o zrušení Zväzu dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

PREZIDENT

Prezident zväzu je štatutárnym orgánom Zväzu.

 • V súlade s uznesením snemu, stanovami a programovým zameraním Zväzu udržiava vzťahy s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy, ozbrojených síl a ozbrojených zborov,  kultúrnych inštitúcií, politických strán a politických hnutí, spoločenských organizácií a spolupracujúcich združení. Zúčastňuje sa rokovaní EUROMIL a pri zjednocovaní spoločného postupu v riešení potrieb vojenských zväzov úzko spolupracuje s predstaviteľmi Vojenských zväzov štátov V4.
 • Riadi prezídium Zväzu, zvoláva porady prezídia, poradných a pracovných komisií a zúčastňuje sa na rokovaní zväzovej rady.
 • Osobne zodpovedá za hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami Zväzu v súlade s platným rozpočtom.
 • Podpisuje zmluvy a dohody medzi Zväzom a orgánmi štátnej správy a samosprávy, kultúrnymi a športovými organizáciami v SR aj zahraničí.
 • Vydáva rozhodnutia o založení nových klubov vo Zväze, po schválení zväzovou radou
 • V spolupráci s predsedom zväzovej rady prijíma opatrenia na riadenie Zväzu v prípade epidémií, stavu podľa Ústavného zákona č.227/2002 z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, pri vyhlásení hospodárskej mobilizácie.
 • Ak nemôže vykonávať svoju funkciu, alebo niektorú z funkcií, poverí jedného viceprezidenta ich vykonávaním.
 • Splnomocňuje tajomníka Zväzu k vykonávaniu úkonov štatutára.

PREZÍDIUM 

Prezídium je výkonný orgán Zväzu medzi snemami.
Na návrh prezidenta volí členov prezídia zväzová rada. Zodpovedá za rozpracovanie programového zamerania na príslušný kalendárny rok, úloh schválených snemom a úloh, ktoré sú v jeho kompetencii.
Prezídium tvorí: prezident, tajomník, viceprezidenti a najviac traja členovia prezídia, ich funkčné obdobie je štyri roky.
Hlavné práva a povinnosti prezídia:

 • Zastupovanie Zväzu na verejnosti, komunikácia so zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou, inštitúciami a partnerskými organizáciami.
 • Komunikácia so zahraničnými partnermi a medzinárodnými organizáciami.
 • Komunikácia s verejnosťou a médiami.
 • Koordinácia činnosti poradných a pracovných komisií.
 • Koordinácia plnenia úloh spojených s prípravou legislatívy.
 • Spracovanie podkladov a návrhov do plánu činnosti MOSR a GŠ OS SR na zabezpečenie plnenia úloh Zväzu.
 • Schvaľovanie návrhov na udelenie ocenení.
 • Schvaľovanie zmlúv a dohôd s inštitúciami, vrátane dohôd o sponzorských daroch a dotáciách.
 • Príprava a schvaľovanie projektov a zapojenia sa do projektov partnerských organizácií.
 • Schvaľovanie zloženia delegácií na rokovania s politickými inštitúciami a partnermi, medzinárodnými partnermi a organizáciami.
 • Plnenie uznesení zväzovej rady.
 • Rozhodovanie o zrušení Zväzu v prípade ak sa nezíde snem, aby o tom rozhodol.
 • Spracováva plány činnosti a rozpočet Zväzu na kalendárny rok.

Prezídium si zriaďuje sekretariát ako svoj administratívny, informačný a technický  orgán. Činnosť sekretariátu riadi tajomník.
Na riešenie naliehavých úloh zväzu si prezídium zriaďuje užšie vedenie v zložení – prezident, dvaja viceprezidenti, tajomník a predseda zväzovej rady.

ZVÄZOVÁ RADA

Zväzová rada je najvyšším orgánom Zväzu medzi snemami.
Má koordinačnú funkciu voči klubom a kontrolnú funkciu pri rozpracovaní a plnení úloh programového zamerania Zväzu, plánu činnosti a rozpočtu na príslušný rok. Práva a povinnosti zväzovej rady:

 • Priebežné hodnotenie plnenia uznesenia snemu a programového zamerania Zväzu,
 • schvaľovanie plánu činnosti Zväzu a rozpočtu Zväzu na príslušný kalendárny rok a kontrola ich plnenia,
 • schvaľovanie Organizačného a rokovacieho poriadku ZV SR, Smernice pre hospodárenie ZV SR, Smernice ZV SR o udeľovaní ocenení a vyznamenaní, ich zmien a doplnkov,
 • pripomienkovanie materiálov na snem,
 • schvaľovanie zriadenia nových klubov,
 • schvaľovanie vyznamenania udeľované Zväzom,
 • schvaľovanie zmlúv a dohôd medzi Zväzom a ministerstvami SR, ako aj organizáciami a združeniami v SR a v zahraničí,
 • navrhovanie výšky odvodov y členských príspevkov pre činnosť Zväzu.
 • predkladá prezídiu Zväzu návrhy na riešenie problémov klubov a návrhy na skvalitnenie činnosti Zväzu,
 • rieši a rozhoduje kompetenčné spory v súvislosti s uplatňovaním práv a povinností orgánov Zväzu.

KONTROLNÁ KOMISIA

Kontrolná komisia je nezávislým kontrolným orgánom Zväzu. Za svoju činnosť zodpovedá snemu. Vykonáva kontrolnú činnosť‘ Zväzu v dodržiavaní stanov, uznesení, ostatných vnútorných smerníc, v majetkovej a finančnej oblasti.

 PORADNÉ a PRACOVNÉ SKUPINY

 Zriaďujú sa podľa potreby orgánov zväzu za účelom plnenia úloh v danej oblasti, pre ktorú boli zriadené. Vo svojej oblasti sa riadia štatútmi a plánmi (pokiaľ vznikne potreba ich spracovania) a za svoju činnosť sa zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil.

PREDSEDNÍCTVO ZVÄZOVEJ RADY

Zriaďuje ho Zväzová rada a je pracovnou skupinou, ktorá:

 • sumarizuje požiadavky predsedov klubov, formuluje a predkladá návrhy a stanoviská pre rozhodovanie zväzovej rady,
 • monitoruje a vyhodnocuje činnosť‘ a plnenie úloh orgánov Zväzu,
 • pripravuje podklady na rokovanie zväzovej rady a prezídia,
 • vyhodnocuje plnenie  uznesení zväzovej rady, podáva správy o svojej činnosti,
 • navrhuje opatrenia na riadenie Zväzu pri vyhlásení epidémií, opatrenia na riadenie Zväzu v prípade epidémií, stavu podľa Ústavného zákona č.227/2002 z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, pri vyhlásení hospodárskej mobilizácie.

Člen predsedníctva zväzovej rady sa spravidla zúčastňuje rokovania prezídia Zväzu.