Zväz vojakov Slovenskej republiky

Orgány ZV SR

ORGÁNY ZVÄZU VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Orgány ZV SR s rozhodovacou pôsobnosťou a riadiacou zodpovednosťou na Zväzovej úrovni:

 

SNEM

je najvyšší kolektívny orgán s rozhodovacou právomocou a len snem môže rozhodnúť o strategických veciach Zväzu (definované v Stanovách a Programovom zameraní Zväzu)

ZVÄZOVÁ RADA ZV SR

je najvyšší riadiaci kolektívny orgán s rozhodovacou právomocou, ktorý rozhoduje o operatívnych cieľoch a zámeroch vychádzajúc zo strategických zámerov a cieľov schválených na sneme. Zväzovú radu tvoria predsedovia klubov, ktorí svojimi rozhodnutiami pripravujú návrhy o strategických veciach Zväzu na rozhodnutie Snemu. Ide predovšetkým o dokumenty, ktoré definujú poslanie, zameranie, ambície, stratégiu, plány Zväzu a pod. Kluby prostredníctvom svojich predsedov majú svoje nezastupiteľné postavenie pri tvorbe politiky Zväzu.

PREDSEDNÍCTVO ZVÄZOVEJ RADY ZV SR

je výkonný kolektívny orgán zväzovej rady, sumarizuje požiadavky predsedov klubov, formuluje a predkladá návrhy a stanoviská pre rozhodovanie Zväzovej rady. Monitoruje a vyhodnocuje činnosť a plnenie úloh orgánov Zväzu. Pripravuje podklady na rokovanie Zväzovej rady a Prezídia, vyhodnocuje plnenie uznesení Zväzovej rady, podáva správy o svojej činnosti.

PREZÍDIUM

je najvyšší kolektívny orgán Zväzu s výkonnou pôsobnosťou medzi snemami. Rozhodnutia Snemu a Zväzovej rady sú pre prezídium záväzné. Pri realizácii rozhodnutí Snemu a Zväzovej rady poskytuje Zväzová rada Prezídiu aj tzv. Metodické usmernenie vždy keď je to potrebné. Prezídium koná samostatne v súlade s politikou, zámermi a cieľmi Zväzu.

PREZIDENT ZVÄZU

Je najvyšší individuálny orgán Zväzu s výkonnou pôsobnosťou. Je štatutárnym orgánom Zväzu. V súlade s uznesením snemu, stanovami a programovým zameraním Zväzu udržiava vzťahy s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy, ozbrojených síl a ozbrojených zborov,  kultúrnych inštitúcií, politických strán a politických hnutí, spoločenských organizácií a spolupracujúcich združení. Zúčastňuje sa rokovaní EUROMIL a pri zjednocovaní spoločného postupu v riešení potrieb vojenských zväzov úzko spolupracuje s predstaviteľmi Vojenských zväzov štátov V4. Riadi prezídium Zväzu a zúčastňuje sa na rokovaní zväzovej rady.