Zväz vojakov Slovenskej republiky

Prečo sa stať členom

PREČO SA STAŤ ČLENOM ZVÄZU VOJAKOV SR 

Občianska spoločnosť a obrana štátu – aktuálna situácia 

Udržiavanie spolupatričnosti obyvateľstva a posilňovanie jeho zodpovednosti za obranu štátu začalo degradovať už začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia, postupne s čoraz väčšou intenzitou. Prispeli k tomu nielen vnútro-spoločenské procesy, ale aj zásadná zmena bezpečnostného prostredia v Európe a vo svete, rozpad bipolárneho sveta a tiež zvyšovanie dôvery medzi národmi v Európe. Znížená miera bezpečnostných vojenských a nevojenských ohrození a vysoká miera predvídateľnosti zmien bezpečnostnej situácie. Pod vplyvom týchto faktorov, nielen štáty bývalej Varšavskej zmluvy, ale aj štáty NATO výrazne znižovali výdavky na obranu a významne znižovali stavy vojakov a výzbroje vo vlastných armádach. Tieto zmeny, zmeny v spoločenskej podstate, zmeny v hodnotovej orientácii Slovenskej spoločnosti a zmeny v bezpečnostnom prostredí výrazne prispeli k rozpadu dovtedy veľmi dobre a efektívne fungujúceho systému spolupatričnosti a spoluzodpovednosti  obyvateľstva za obranu štátu.“

Obyvateľstvo predstavuje dôležitý zdroj, o ktorý sa SR ako demokratický štát s vysokou mierou ochrany práv jednotlivca s menej početnými ozbrojenými silami v časoch dynamických a nepredvídateľných zmien v bezpečnostnom prostredí musí v oblasti obrany významnou mierou opierať.

Profesionalizácia našich OS SR, málo prosperujúce projekty zamerané na dobrovoľnú prípravu vojenských spôsobilostí a odborností, nízka informovanosť obyvateľstva a dezinformácie o problematike obrany štátu, extrémizmus, nesystémový prístup k riešeniu vzdelávania v tejto oblasti či kríza dôvery v štát, demokraciu či vlastenectvo, sú vážnymi faktormi, ktoré vyžadujú bližšie väzby občanov a štátu.

Na to, aby štát dokázal čeliť súčasným bezpečnostným hrozbám, je potrebné do jeho obrany zapájať čo najširšie spektrum obyvateľstva, ktoré svojimi vedomosťami, záujmom a podporou štátu bude významne prispievať k jej zabezpečovaniu.

Poslanie Zväzu vojakov SR

prostredníctvom združovania svojich členov sa Zväz  usiluje posilňovať  spolupatričnosť, súdržnosť a udržiavanie neformálnych vzťahov s príslušníkmi Ozbrojených síl SR (OS SR) pri organizovaní vzdelávacích, propagačných, kultúrnych, historických, športových alebo spoločenských akcií. Zväz podporuje iniciatívy smerujúce k všestrannému zlepšeniu podmienok výkonu štátnej služby, a podporuje aktívne zapájanie sa do výchovy k vlastenectvu a brannosti.

K tomu využíva rôzne nástroje na propagáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenskej histórie a pokrokových vojenských tradícií,  na obhajovanie oprávnených životných záujmov, potrieb a práv vojakov, vojnových veteránov, vojakov vo výslužbe a v zálohe, poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia a pozostalých rodinných príslušníkov vojakov.

Jeden z hlavných cieľov Zväzu je zastupovanie  členov Zväzu vo vzťahoch  najmä  k štátnym orgánom SR a v zahraničí. Tento cieľ Zväz napĺňa najmä poskytovaním podpory profesionálnym vojakom, vojnovým veteránom, vojakom vo výslužbe, vojakom v zálohe, poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia a pozostalým rodinným príslušníkom v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Zväz má podpísanú dohodu o spolupráci s Ministerstvom obrany SR, a spolupracuje aj s Ministerstvom vnútra SR, Vojenskou kanceláriou prezidenta SR, Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, Národnou radou SR, pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem

Ďalšou významnou možnosťou napĺňania poslania Zväzu je spolupráca s Generálnym štábom Ozbrojených síl SR, veliteľstvami druhov síl a vojenskými útvarmi pri propagovaní Ozbrojených síl SR, zachovávaní a rozvíjaní vojenských tradícií a prezentovaní vojenskej histórie a súčinnosť s orgánmi štátnej správy, samosprávy a občianskymi združeniami pri výchove k vlastenectvu a pripomínaní historických udalostí.

V medzinárodnej sfére Zväz aktívne spolupracuje s  medzinárodnými združeniami a partnerskými organizáciami s rovnakým alebo podobným programovým zameraním.

STAŇ SA NAŠIM ČLENOM.

Svojou aktívnou účasťou v Zväze vojakov SR môžeš aj ty prispieť k prosperite systému obrany v našej domovine prostredníctvom napĺňania poslania Zväzu vojakov SR.

Loading