Zväz vojakov Slovenskej republiky

Kto sa môže stať členom

 

KTO SA MÔŽE STAŤ ČLENOM ZVÄZU VOJAKOV SR 

Členstvo vo Zväze je dobrovoľné. Členom Zväzu sa môže stať fyzická osoba poberateľ dávok výsluhového zabezpečenia, vojnový vete­rán, vojak vo výslužbe, vojak v zálohe, profesionálny vojak,  súčasný i bývalý zamestnanec rezortu obrany, rodinní príslušníci a sympatizanti, ktorí súhlasia s  cieľmi činnosti, progra­movým zameraním a stanovami Zväzu.

Členstvo vzniká podaním prihlášky, jej schválením radou klubu, zaplatením členského príspevku za kalendárny rok a vydaním členského preukazu, ktorý je dokladom o členstve vo Zväze.

Členom Zväzu sa nemôže stať osoba, ktorá je súčasne členom organizácie, ktorej činnosť je namierená proti Zväzu, proti Ozbrojeným silám SR, je členom, sympatizantom, propagátorom alebo podporovateľom skupín smerujúcich k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd.

Loading