Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ocenenie predsedu KVVV gen. Karla Palečka – Plzeň

18 septembra, 2022

        Klub Vojenských výsadkových veteránov gen. Karla Palečka – Plzeň (ďalej len „KVVV Plzeň“) je nezávislou, dobrovoľnou, nepolitickou záujmovou organizáciou. Združuje bývalých dôstojníkov, práporčíkov, ďalej slúžiacich poddôstojníkov a vojakov základnej služby, ktorí vykonávali vojenskú službu u jednotiek a útvarov výsadkového charakteru (včítane prieskumných) v rámci ČSĽA a AČR. Klub združuje tiež vojenských dôchodcov – bývalých príslušníkov výsadkových a prieskumných jednotiek ČSĽA a AČR. Členmi môžu byť i rodinní príslušníci.

         Podpredseda klubu odovzdal,  dňa 17.09.2022 v meste Mýto (ČR),  predsedovi KVVV Plzeň pplk. v.v. JUDr. Ladislavovi Slivovi pamätnú medailu Klubu ZV SR Pezinok vydanú pri príležitosti  25. výročia vzniku klubu.  Podpredsedovi Klubu ZV SR Pezinok plk. v.v. Ing. Stanislavovi Šimonovi bol udelený Pamätný kríž KVVV Plzeň.