Zväz vojakov Slovenskej republiky

Protiústavné opomenutie mimoriadnej valorizácie pre výsluhových dôchodcov

Z Kancelárie prezidentky SR sme na žiadosť ÚVD SR, aby podala návrh na Ústavný súd SR
o nesúlade zákona s Ústavou SR dostali odpoveď kde je uvedené aj to, že :
K predmetu Vášho podnetu mi v prvom rade dovoľte uviesť, že Kancelária prezidenta SR
sa po preštudovaní relevantnej právnej úpravy stotožňuje s Vašimi výhradami, ako aj s
názorom SNSĽP, že pri mimoriadnej valorizácii dôchodkov došlo k protiústavnému
opomenutiu poberateľov dôchodkových dávok z osobitného systému sociálneho
zabezpečenia.
V súvislosti s Vami namietanou úpravou mimoriadnej valorizácie dôchodkov by podanie
návrhu Ústavnému súdu SR znamenalo namietanie legislatívneho opomenutia, čo sa s
ohľadom na doterajší reštriktívny prístup Ústavného súdu SR ku skúmaniu legislatívneho
opomenutia a legislatívnej nečinnosti v rámci abstraktnej kontroly ústavnosti javí ako
problematické.
Majúc na zreteli aj aktuálnu politickú situáciu v krajine je podľa názoru prezidentky SR
prístupnejšou možnosťou opätovné otvorenie otázky potreby dodatočnej legislatívnej nápravy
po voľbách do Národnej rady SR.
Po posúdení všetkých relevantných skutočností sa prezidentka SR rozhodla, že nateraz
nevyužije svoje oprávnenie obrátiť sa v predmetnej veci s návrhom na začatie konania o
súlade právneho predpisu na Ústavný súd SR.
Prezidentka Zuzana Čaputová však plne podporuje myšlienku dodatočnej legislatívnej
nápravy a keďže sama nedisponuje právom zákonodarnej iniciatívy, bude aj na základe Vášho
listu v rámci komunikácie s príslušnými predstaviteľmi štátnych orgánov vyvíjať snahu o
odstránenie vzniknutej diskriminácie.

Loading