Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Topoľčany ZV SR na oslavách 20.výročia vzniku 1.mb

21 októbra, 2022

Členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR sa dňa 13.10.2022 zúčastnili slávnostného nástupu príslušníkov 1.mechanizovanej brigády Topoľčany pri príležitosti Osláv 20.výročia vzniku brigády. Veliteľ 1.mb brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK na slávnostnom zhromaždení nášho klubu k 20.výročiu jeho vzniku pozval prítomných členov klubu na oslavy 20.výročia vzniku 1.mb.  Osláv sa zúčastnili  predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK, podpredseda klubu pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK, tajomníčka klubu rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, člen rady klubu rtn. v. z. Ing. Róbert KRÁĽ a 15 členov klubu.

Osláv sa zúčastnili:  Náčelník GŠ OS SR generál Ing. Daniel ZMEKO, genpor. v.v. Ing. Peter GAJDOŠ (bývalý minister obrany SR) veliteľ Pozemných síl OS SR genmjr. Ing. Ivan PACH, veliteľ Pozemných síl Armády ČR genmjr. Ing. Ladislav JUNG, zástupca veliteľa Pozemných síl brig.gen. Ing. Ivan BALOG (bývalý veliteľ 1.mb)  náčelník štábu strategického plánovania GŠ OS SR brig.gen. Ing. Slavomír VERČIMÁK (bývalý veliteľ 2.mb Prešov),  veliteľ 2.mb Prešov plk. Ing. Róbert KECSÖ, veliteľ Strategického centra krízového manažmentu GŠ brig.gen. Ing. Martin STOKLASA (bývalý veliteľ 1.mb), veliaci poddôstojník 1.mb štnrtm. Ing. Miroslav ŠTADLER, veliteľ 91.žen.pluku Sereď plk. Ing. Jozef KASL   veliteľ 905. centra špecializovanej ženijnej podpory Nováky pplk. Ing. František MIHALOVIČ, funkcionári GŠ OS SR, PS OS SR, velitelia podriadených práporov Martin pplk. Ing. Rudolf JANČI, Nitra pplk. Ing. Gabriel JANOVICS, Levice pplk. Ing. Marián GOLIS, 54. rmo Rožňava plk. Ing. Ján HRIC, 14.prlog pplk. Ing. Marek KRCHŇAVÝ a ďalší funkcionári 1.mechanizovanej brigády.

Ďalej sa zúčastnili: bývalý Náčelník Generálneho štábu OS SR, predseda Klubu generálov SR a 1. viceprezident ZV SR genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK,  vedúci regionálnej skupiny STRED Klubu generálov SR genmjr. v.v. Ing. Ján PANČÍK, bývalí velitelia brigády  plk. gšt. v.v. Ing. Juraj VÝROSTEK, brig.gen. v.v. Ing. Štefan MEČÁR, brig.gen v.v. Ing. Vladimír KUBÁŇ, plk.gšt.  v.v. Ing. Ján BUJŇÁK, plk. v.v. Ing. Zoltán IBOŠ. Dvaja bývalí velitelia (brig.gen. v.v. Ing. Stanislav PETRENEC a brig.gen. v.v. Ing. Ivan HIRKA) sa nemohli zúčastniť pre Covid 19.  Primátorka Topoľčian JUDr. Alexandra GIECIOVÁ, prednosta OÚ Topoľčany Mgr. Rastislav KŇAZE, riaditeľ OR PZ Topoľčany plk. Mgr. Roman GAŤÁR,  riaditeľ OR  HaZZ Topoľčany mjr. Ing. Tomáš MATEJKA.

20 rokov činnosti brigády zhodnotil vo svojom vystúpení veliteľ brigády  brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK. Niekoľko príslušníkov brigády bolo ocenených ministrom obrany a náčelníkom GŠ OS SR. Vo svojom vystúpení náčelník GŠ OS SR generál Ing. Daniel ZMEKO vyzdvihol úspechy brigády. Veliteľ 1.mb aj náčelník GŠ OS SR sa rozlúčili s odchádzajúcim (do zálohy)  zástupcom veliteľa brigády plk. Ing. Milanom CVIKOM.

Za dlhodobú a aktívnu spoluprácu s klubom Topoľčany Zväzu vojakov SR  a osobnú angažovanosť pri šírení dobrého mena Zväzu vojakov SR a pozitívnej prezentácii zväzu na území Slovenska Zväz vojakov Slovenskej republiky udelil vyznamenanie Hviezda Zväzu vojakov Slovenskej republiky:

veliteľovi 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexandrovi KOLLÁRIKOVI, bývalým veliteľom ľahkej a 1.mechanizovanej brigády: plk. gšt. v.v. Ing. Jurajovi  VÝROSTKOVI, brig.gen. v.v. Ing. Stanislavovi PETRENCOVI (nemocný), brig.gen. v.v. Ing. Štefanovi MEČÁROVI, brig.gen. v.v. Ing. Ivanovi HIRKOVI (nemocný). Toto najvyššie vyznamenanie Zväzu Vojakov SR je prejavom verejného uznania a úcty veliteľom ľahkej a 1.mechanizovanej brigády. Týmto ZV SR spoločensky a morálne ocenil aktívnu spoluprácu veliteľov brigády so ZV SR, s jeho klubmi v Topoľčanoch, Leviciach, Seredi. Velitelia brigády plk. v.v. gšt. Ing. Ján BUJŇÁK, brig.gen. v.v. Ing. Vladimír KUBÁŇ a brig.gen. Ivan BALOG toto vyznamenanie už dostali.

Vyznamenanie odovzdal bývalý Náčelník Generálneho štábu OS SR a 1. viceprezident ZV SR genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK spolu s predsedom klubu Topoľčany pplk. v.v. RSDr. Jánom POLIAČIKOM.

Na slávnostnom obede/raute odovzdal  predseda klubu Topoľčany ZV SR pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK pamätné medaily klubu Topoľčany Náčelníkovi GŠ PS SR generálovi Danielovi ZMEKOVI, veliteľovi pozemných síl genmjr. Ing. Ivanovi PACHOVI, zástupcovi veliteľa PS a bývalému veliteľovi 1.mb brig.gen. Ing. Ivanovi BALOGOVI, zástupcovi veliteľa 1.mb plk. Ing. Milanovi CVIKOVI, bývalému veliteľovi ľahkej brigády plk. gšt. v.v. Ing. Jurajovi VÝROSTKOVI, bývalému veliteľovi 1.mb brig.gen. Ing. Vladimírovi KUBÁŇOVI, bývalému zástupcovi veliteľa 1.mb plk. v.v. Ing. Zoltánovi IBOŠOVI a veliteľovi roty podpory velenia 1.mb kpt. Ing. Michalovi ZVARDOŇOVI. Ostatní bývalí velitelia 1.mb (brig.gen. v.v. Ing. Štefan MEČÁR, brig.gen. v.v. Ing. Ivan HIRKA, plk. gšt. v.v. Ing. Ján BUJŇÁK) pamätnú medailu klubu už dostali na slávnostnom zhromaždení klubu.

Zúčastnili sme sa statických a dynamických ukážok, počas ktorých sa odprezentovali vojaci 11. mechanizovaného práporu Martin v ukážke Weapon handling, 13. mechanizovaný prápor Levice vo výcviku sebaobrany a príslušníci 12. mechanizovaného práporu Nitra s ukážkou „Boj mechanizovaného družstva o objekt“.

Text J. Poliačik, foto Pavol FRŤÚS  veliteľstvo 1.mb.

Loading