Zväz vojakov Slovenskej republiky

Jesenné stretnutie klubu a udelenie medailí

21 októbra, 2023

Jesennú členskú schôdzu, pôvodne plánovanú na 21. septembra, sme sa rozhodli posunúť o mesiac. Dôvodom boli ďalšie akcie, ktoré organizovali iné organizácie v termínoch kolidujúcich s naším plánom činnosti a na ktorých sa zástupcovia rady nášho klubu zúčastnili. Nakoniec sme sa teda zišli vo štvrtok 19. októbra v klube dôchodcov na členskej schôdzi, ktorá bola tradične aj stretnutím s jubilantmi klubu Zväzu vojakov SR.

Schôdzu otvoril a riadil predseda rady klubu pplk. v. v. Kamil Krištofík. Po privítaní prítomných členov a sympatizantov ich oboznámil s programom a prečítal správu o plnení úloh za obdobie od členskej schôdze konanej 1. júna. Zhodnotil prácu rady a klubovú činnosť a informoval o aktuálnych otázkach činnosti Zväzu vojakov SR. Vyzdvihol účasť našich členov na spomienkových podujatiach spojených najmä s výročiami Slovenského národného povstania v meste, ako aj okolitých obciach nášho regiónu a v areáli pamätníka na vrchu Roh.

Ďalej vo svojom vystúpení ocenil prínos všetkých členov novomestského klubu, ale aj Klubu generálov SR a ďalších zainteresovaných, ktorí sa akokoľvek podieľali na realizácii a odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 30. výročia zrušenia Vojenského učilišťa Podjavorinských partizánov, umiestnenej na bývalej veliteľskej budove niekdajšieho učilišťa, v súčasnosti sídla Obvodného oddelenia Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom (viac v článku Odhalili sme pamätnú tabuľu škole, ktorá ľudí naučila učiť sa).

Po prečítaní správy o činnosti pplk. v. v. Kamil Krištofík a pplk. Vladimír Ješko odovzdali Pamätnú medailu kapitána Miloša Uhra, hrdinu SNP I. stupňa pplk. v. v. Ing. Jánovi Marekovi, ktorú mu udelila rada klubu za aktívnu reprezentáciu klubu a Zväzu vojakov SR na streleckých súťažiach doma i v zahraničí, vedenie Streleckej akadémie Štefana Bumbála a vedenie mládeže v športovej streľbe a dosahovanie významných výsledkov. Pamätnú medailu kapitána Miloša Uhra, hrdinu SNP II. stupňa zároveň odovzdali pplk. v. v. Jánovi Begalovi za dlhodobú aktívnu práce v Rade Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom a propagáciu klubu na webstránke zväzu.

Októbrová členská schôdza potom pokračovala ocenením jubilantov, ktorí si v danom období pripomenuli významné životné jubileum: mjr. v. v. František Sýkora (75. rokov), pplk. v. v. MUDr. Ľubomír Rička (70. rokov), pplk. v. v. RSDr. Emil Klement (70. rokov), pplk. v. v. Ing. Marián Pikalík (70. rokov), pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík (70. rokov), npráp. v. v. Miroslav Maráz (70. rokov), pplk. v. v. Ing. Alexander Matisz (65. rokov).

V diskusii okrem iných vystúpili pplk. v. v. Ján Marek, ktorý prítomných informoval o veľmi pekných úspechoch dosiahnutých členmi Streleckej akadémie Štefana Bumbála (viac v článku Novomestskí strelci vylepšili klubový rekord) a pplk. v. v. Jozef Dorotčín, ktorý v stručnosti pripomenul výbornú reprezentáciu strelcov nášho klubu Zväzu vojakov v rakúskom Langenlebarne (viac v článku Uspeli sme v medzinárodnej streleckej súťaži v Rakúsku).

Na záver treba poďakovať všetkým prítomným za účasť na tejto jesennej členskej schôdzi a oceniť, že napriek rôznym osobným starostiam si ľudia nachádzajú čas, dokážu prísť na tieto pravidelné stretnutia a majú sa o čom porozprávať s priateľmi.

Kamil Krištofík
Foto: -bej-

Loading