Zväz vojakov Slovenskej republiky

Zväz vojakov Slovenskej Republiky

ZVÄZ VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

je nezávislé občianske združenie, založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. – Zákon o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Zväz je založený na demokratických princípoch a vo svojom programe sa opiera o myšlienkový odkaz slovenských dobrovoľníkov z meruôsmych rokov, Československých legionárov,  Slovenského národného povstania, a o odkaz Zväzu československých dôstojníkov a Zväzu československých rotmajstrov, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri formovaní slovenského vojaka, jeho hrdosti, vlasteneckého presvedčenia a sociálneho postavenia.

Vo svojej histórii prešiel mnohými zmenami a obdobiami. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa konal prvý snem už 27. februára 1993 vo VVTŠ Liptovský Mikuláš a združenie bolo 11. marca 1993 prijaté za riadneho člena EUROMIL. Súčasný názov Zväzu bol schválený na 5. sneme 25. novembra 2003.

Zväz združuje poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia,  vojnových veteránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe, profesionálnych vojakov (ďalej len „vojakov“), súčasných a bývalých zamestnancov rezortu obrany, rodinných príslušníkov a sympatizantov, ktorí súhlasia s cieľmi a činnosťou Zväzu, jeho programovým zameraním a stanovami. Svojím hlavným zameraním sa profiluje ako apolitická organizácia s profesijným vzťahom k obrane Slovenskej republiky a jej ozbrojeným silám. Svoju činnosť rozvíja na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich klubov.

Základnou úlohou Zväzu je zlepšovanie podmienok výkonu štátnej služby, zlepšovanie zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok života, obhajovanie oprávnených záujmov a potrieb, vrátane podmienok na využívanie voľného času, účinná efektívna ochrana sociálnych práv, spoločenských, kultúrnych a športových záujmov vojakov. Zväz vyvíja svoju činnosť pri výchove k vlastenectvu, brannosti, propagovaní Ozbrojených síl SR, zachovávaní, podporovaní a prezentácii vojenskej histórie. Zastupuje svojich členov vo vzťahoch k štátnym orgánom SR a v zahraničí.

Zväz spolupracuje s Ministerstvom obrany SR na základe dohody o spolupráci. Trvale rozvíjame spoluprácu so spoločnosťou HOREZZA a. s. Sme vedúcim občianskym združením a riadiacou organizáciou so stálym predsedníctvom pre spoluprácu vo formáte OZ-7+, v rámci ktorého spolupracujeme s profesijne príbuznými združeniami a s rezortom obrany so zameraním i na sociálnu oblasť členov jednotlivých združení. Pri ochrane práv a objektívnych záujmov našich členov spolupracujeme s Asociáciou policajtov vo výslužbe a úradom Ombudsmanky SR. Aktívne vstupujeme  do tvorby Programového vyhlásenia vlády SR.  Úsilie ZV SR o zvýšenie právnej ochrany vojakov viedlo k zámeru zavedenia vojenského ombudsmana v rezorte obrany. Podieľame sa na činnosti EUROMIL, čo je Európska organizácia združujúca národné vojenské asociácie  a spolupracujeme aj s regionálnymi vojenskými asociáciami v rámci V4.

O ďalšom smerovaní rozvoja Zväzu sa môžete dozvedieť viac v Programovom zameraní, ktoré je zverejnené v odkaze „Hlavné dokumenty“ našej web stránky.