Zväz vojakov Slovenskej republiky

Výsledky konferencie

7. a  8. septembra 2023 sa pod záštitou štátneho tajomníka MO SR Mariána Majera uskutočnila v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. ZV SR pripravil a realizoval konferenciu v úzkej spolupráci s Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby, HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi.

Konferencie sa zúčastnil a aktívne vystúpili štátny tajomník MO SR pán MAJER, náčelník štábu podpory operácií GŠ OS SR brig. gen. Marek BANAS, prezident EUROMIL Emanuel JACOB a vedenie EUROMIL, rektor AOS LM Doc. Ing. Jozef PUTTERA PhD., akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku a predstaviteľka AOS LM.

Vystúpenia aktívnych účastníkov o zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov budú v pracovnej skupine analyzované.
Pracovná skupina pod vedením predsedu klubu v Seredi pplk. Ing. Ondreja Urbana na základe analýzy vystúpení pripraví súbor odporúčaní pre rezort obrany SR a pre OS SR.

OCENILI PRÍNOS ZV SR K DISKUSII O TEJTO PROBLEMATIKE NA EURÓPSKEJ ÚROVNI

Význam a prospešnosť konferencie potvrdil svojim kladným hodnotením nielen štátny tajomník MO SR, náčelník štábu podpory operácií brig . gen. Banas, prezident a vedenie EUROMIL, ale aj domáci a zahraniční účastníci konferencie. Vo svojich vyjadreniach vyzdvihli prínos ZV SR k diskusii na medzinárodnej úrovni o úrovni práv a záujmov vojakov a o spôsobe ich ochrany v krajinách spojencov.

Na príprave a realizácii konferencie sa podieľali prezident ZV SR plk. Gabriel MERŇÁK, viceprezident ZV SR plk. Eduard CSONGA, vedúci projektového tímu plk. Ján PAULECH, členovia projektového tímu predseda klubu ZV SR v Poprade pplk. Václav OVŠÁK a člen klubu v Poprade pplk. Milan Žilka, predseda klubu v Kežmarku pplk. Jozef ŽÁČIK s členmi klubu mjr. Igor ŠAJTLAVA a mjr. Ján HANISKO. Ďalšiu organizačnú podporu poskytli predseda klubu v Seredi pplk. Ondrej URBAN, členovia klubu HRON mjr. Zdenko BARANEC, npor. Milan KUSÁK – obaja profesionálni vojaci.

Okrem hore menovaných sa konferencie zúčastnili členovia nasledovných klubov: klub Prešov plk. HANIS, pani PaedDr. Mária CVANCIGEROVÁ, klub  Levice plk. Vladimír HEBERT – predseda ZR ZV SR, klub Trenčín plk. Štefan ANDRÁŠ, klub Poprad pplk. Ľubomír MATTA, klub Pezinok pplk. Jozef HARASLÍN, genpor. Peter VOJTEK, plk. Ivan KVAČKAJ, ktorý zdokumentoval všetky tri medzinárodné aktivity na fotkách a videách a tým vytvoril pre Zväz jedinečný archív na budúce využitie pri príprave obdobných aktivít v budúcnosti. Tieto záznamy budú výraznou pomocou pri vyhodnocovaní diskusii z konferencie a pri formulovaní odporúčaní pre rezort obrany SR.

Poďakovanie patrí predsedovi klubu ZV SR v Prešove pplk. Palaiovi. Výrazne podporil prípravu a realizáciu konferencie v spolupráci s EUROMIL vytvorením podmienok v klube pre prácu pani PaedDr. Márii CVANCIGEROVEJ, ktorá zorganizovala prieskum v zväze prostredníctvom dotazníka o otázkach tzv. dženderovej politiky na tému „Ženy a ozbrojené sily“. V spolupráci s MO SR spracovala verejný prieskum na túto tému v rámci rezortu obrany SR.

Ďalej poďakovanie vyjadrujeme aj Vojenskému historickému múzeu v Piešťanoch za zapožičanie prenosnej výstavy o histórií Ozbrojených síl SR a primátorovi mesta Kežmarok p.  Ferenčákovi za upomienkové predmety, ktoré sme odovzdali účastníkom podujatia, čím prezentoval aj širšie okolie Vysokých Tatier.

EUROMIL, Ministerstvo obrany SR a OS SR oceňujú tento prístup ZV SR.

Zanalyzované výstupy z prieskumov boli využité na prípravu diskusie v treťom paneli konferencie a budú predmetom ďalšieho spracovania do súboru odporúčaní pre rezort obrany SR a pre ďalšie vybrané rezorty.

POĎAKOVANIE SPOLOČNOSTIAM SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU ZA PODPORU

Spoločnosti Slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu DEFSYSTECH s.r.o., ZETOR Engineering Slovakia a.s., TEBRIX Slovakia s.r.o. a UNMANNED Solutions s.r.o.  sponzorským darom finančne prispeli k príprave a realizácii medzinárodnej konferencie ZV SR, čím zväzu pomohli zabezpečiť dôstojný priebeh konferencie. Za túto pomoc im zväz sprostredkoval možnosť prezentácie ich produktov na všetkých častiach septembrovým medzinárodných aktivít.