Zväz vojakov Slovenskej republiky

Rokovanie 2022 v Brne (CZE)

Na pozvanie českého predsedníctva sa v dňoch 20. až 22. septembra 2022 s v priestoroch Univerzity obrany v Brne (ČR) uskutočnilo rokovanie vojenských asociácií a združení krajín Višegrádskej štvorky.
Rokovania sa zúčastnila delegácia Zväzu vojakov SR pod vedením prezidenta plk. v.v. Ing. Gabriela Merňáka. Hlavnou témou rokovania boli otázky spojené s problematikou „Odborové zväzy v armáde v kontexte vojenských dôchodcov a Európskeho práva.
Predstavitelia krajín V4 prezentovali:
• Aktuálny stav členskej základne vo vzťahu počet a zloženie združenia. Tu je možné konštatovať, že poľskí a maďarskí kolegovia sú na tom najlepšie z hľadiska podstaty združení, ktoré sú založené z vojenských profesionálov, a ktoré sú z významnej časti financované štátom. V združeniach sú organizovaní prevažne profesionálni vojaci na rozdiel od situácie v Česku a na Slovensku.
• históriu svojho úsilia o presadzovanie práv vojakov na ochranu sociálnych náležitostí. V tomto bode bolo zhodne konštatované, že združeniam sa za posledných 30 rokov nepodarilo presadiť ambíciu na zriadenie odborových zväzov pre vojakov a nastaviť efektívnu komunikáciu vo väzbe na ochranu práv vojaka, ako „občana v uniforme“,
• aktuálnu situáciu v jednotlivých združeniach vo vzťahu „združenie – štát“ pri presadzovaní oprávnených záujmov vojakov. Slovenské a české združenia v tomto porovnaní zaujímajú výrazne horšie postavenie ako poľskí a maďarskí kolegovia nielen z hľadiska počtu a skladby členskej základne, ale najmä z hľadiska prístupu štátu k podpore takýchto združení vo forme finančnej, materiálovej a inej podpory,
• aktuálnu situáciu v možnostiach združovania sa vojakov v odborových organizáciách. V žiadnej z krajín V4 sa dosiaľ nepodarilo zabezpečiť legislatívnu podporu k možnosti združovania sa vojakov za účelom ochrany sociálnych práv a náležitostí.
Na rokovaní bolo konštatované, že vo všetkých štátoch V4 je situácia obdobná a bude vyžadovať konsolidáciu úsilia v jednotlivých združeniach nielen pri upevňovaní členskej základne ale tiež v definovaní cieľov a ich cieľavedomého naplňovania.
Rokovanie poctila svojou účasťou aj rektorka Univerzity obrany v Brne pani brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová Ph.D, ktorá prezentovala podstatu, úlohy a ciele univerzity a zároveň vyjadrila podporu úsiliu združení v jednotlivých krajinách.
Prezident ZV SR informoval pani rektorku o medzinárodnom vojenskom výstupe na Kriváň o predbežných zámeroch na organizačný rámec výstupu v roku 2023. Pozval pani rektorku a študentov univerzity na výstup a pri tej príležitosti odovzdal pani generálke pamätnú mincu ZV SR, ktorú zväz vydal pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku. V popoludňajších hodinách bolo účastníkom rokovania umožnená prehliadka špecializovaných pracovísk na Univerzite obrany v Brne.
Na záver rokovania účastníci rokovania podpísali spoločné vyhlásenie, ktoré je priložené nižšie.
Ďalšie rokovanie vojenských asociácií a združení krajín V4 sa uskutoční v Gdyni v Poľsku pravdepodobne na prelome septembra a októbra 2023.