Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza v predvečer výročia

25 februára, 2023

Vo štvrtok 23. februára 2023, v súlade so stanovami zväzu, sme sa zišli na členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila v predvečer 78. výročia partizánskeho boja v neďalekej Cetune (pripadá na 27. 2.) a pripomenuli sme si tiež 78. výročie zavraždenia 26 Rómov v zbernom tábore v Dubnici nad Váhom. Na tohtoročnom prvom stretnutí našich členov a sympatizantov sme zároveň podľa dobrej tradície zagratulovali našim oslávencom, ktorí si v uplynulom období pripomenuli významné životné jubileá.

Zúčastnených privítal predseda novomestského klubu ZV SR pplk. v. v. Kamil Krištofík. Oboznámil ich s činnosťou klubu od poslednej členskej schôdze konanej 22. septembra 2022, na ktorej v diskusii vystúpilo šesť členov. V tej súvislosti stručne informoval prítomných s riešením pripomienok diskutujúcich. Týkali sa možnosti zvýšiť informovanosť členskej základne prostredníctvom e-mailov, návrhu uskutočniť výlet do Nemšovskej doliny a možnosti umiestniť pamätnú tabuľu na bývalú štábnu budovu spojovacieho učilišťa pri príležitosti 30. výročia ukončenia činnosti tejto vojenskej školy v Novom Meste nad Váhom.

Kamil Krištofík ďalej okrem iného ocenil, že sa nám darilo a darí plniť úlohy, ktoré pre klub vyplývajú v uznesení zväzovej rady. Pripomenul účasť členov klubu na významných výročiach a udalostiach v meste a regióne v roku 2022. Vyzdvihol činnosť a úspechy našich strelcov na rôznych súťažiach v uplynulom období, kde vzorne reprezentovali nielen náš klub, ale aj samotný Zväz vojakov SR. Informoval aj o zmenách, ku ktorým v minulom období došlo na funkciách viceprezidenta zväzu a predsedu zväzovej rady.

Poskytol taktiež informáciu o aktuálnom stave členskej základne klubu, ktorú k dátumu konania schôdze reprezentovalo 98 členov a 9 sympatizantov. V ďalšej časti stretnutia sme zablahoželali našim jubilantom, ktorí v období od poslednej členskej schôdze oslávili významné životné jubileá.

Na záver predseda klubu vyjadril presvedčenie, že i v budúcom období bude naša činnosť bohatá a plodná ako v hodnotenom období a že budeme hľadať nové formy práce a činnosti.

V prijatom uznesení sme okrem iných úloh schválili aj body týkajúce sa hľadania foriem a spôsobov rozširovania členskej základne a získavania nových členov spomedzi mladších poberateľov výsluhových dôchodkov, ako aj zvyšovania hrdosti na vojenské povolanie, OS SR a členstvo vo Zväze vojakov SR v novomestskom klube.

Pripravili: Kamil Krištofík, Ján Begala

Loading