Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza klubu ZV SR Humenné 04.03.2023

5 marca, 2023

Členská schôdza klubu ZV SR Humenné

Na začiatku mesiaca marec je len ťažko hovoriť, o členskej schôdzi na začiatku roka. Pre činnosť klubu je však členská schôdza na úvod kalendárneho roka veľmi dôležitá. Preto rada klubu jej príprave a organizácií venuje náležitú pozornosť rovnajúcu sa s príprave výročnej členskej schôdzi. Nebolo tomu inak ani teraz. Podľa Plánu práce na rok 2023 sme túto členskú schôdzu v našich podmienkach vykonali dňa 4.3.2023 v priestoroch reštaurácie Šport. K jej  dôležitosti a rokovaniu prispela aj účasť našich vzácnych hosti – generála v. v. Ing. Milana Maxima a brigádneho generála  v. v. Ing. Vladimíra Kubáňa. Obaja páni naštartovali svoju vojenskú kariéru práve v podmienkach 103. tankového pluku. Za prezídium ZV SR sa jej zúčastnil mjr. v. z. Ing. Ján Kačala, za oblastnú organizáciu SZPB v Humennom sa zúčastnil člen predsedníctva p. Ján Sorokáč, partnersky klub ZV SR Michalovce zastupoval p. Ing. Pavol Hodáň. Po privítaní hostí a členov klubu a počiatočných procedurálnych otázkach nasledovalo samotné rokovanie členskej schôdze. Rokovaniu členskej schôdze boli  predložené hlavné dokumenty na rok 2023. Bola predložená Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2022, Správa revíznej komisie za rok 2022, Správa o činnosti klubu za rok 2022, ktorú predniesol predseda klubu. Vo svojom vystúpení poukázal na kladne stránky v činnosti klubu v roku, ktorý práve  po predchádzajúcich dvoch slabých rokoch znova naštartoval klubovú činnosť. Nezabudol poukázať aj na negatíva, ktoré sám nám zatiaľ nepodarilo plne odstrániť z činnosti klubu. V závere svojho vystúpenia privítal na rokovaní členskej schôdze nových členov klubu, ktorí sa do klubu prihlásili v úvode roka. Tento fakt je pre nás o to významnejší, že ide o pomerne mladších kolegov, ktorí nám pomohli omladiť členskú základňu a veríme, že do života klubu prinesú aj nové podnety a nápady. Nezabudli sme ani na našich jubilantov, ktorým sme spoločne zablahoželali k ich životným výročiam a na ocenenie členov klubu a vzácnych hosti. V diskusií nás člen predsedníctva  ZV SR  p. Kačala oboznámil so svojou profesionálnou kariérou a svojím zámerom práce pre ZV SR a kluby zväzu. Generál Milan Maxim pozdravil členov klubu ako aj rokovanie členskej schôdze a uistil nás, že medzi nás veľmi rád príde až mu to možnosti dovolia. Pán Hodáň poukázal na vzájomnú  rozvíjajúcu sa spoluprácu našich klubov – Michalovce a Humenné. Z radov členskej základne odzneli príspevky hlavne k Plánu práce na rok 2023, ktoré však nemali podstatný význam pre plánované akcie na rok 2023. Poznámky boli viac menej technického charakteru. Pred schválením uznesenia prebehla doplňujúca voľba členov rady klubu na uvoľnené dve miesta. Po voľbe nasledovalo schválenie predložených dokumentov – Uznesenia z členskej schôdze, Plánu práce na rok 2023, Rozpočtu klubu na rok 2023. Záver rokovania členskej schôdze vykonal predseda klubu. Poďakoval sa za účasť hosťom a členom klubu a vyjadril presvedčenie, že po predchádzajúcich slabších rokoch budeme znova klubom, kde sa bude dariť plniť schválený Plán práce klubu. Nasledovalo podanie obeda, po ktorom voľna diskusia a hlavne oživovanie spomienok  pokračovalo pomerne dlho. Aj celková účasť na členskej schôdzi bola na naše tradície nadpriemerná –  členskej schôdze sa zúčastnili 75,5 % členov klubu.

                                                                                                                                                                                                                               mjr.v.v.Vladimír Cibuláš predseda klubu ZV SR Humenné

Loading