Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza klubu Topoľčany ZV SR

6 decembra, 2023

Dňa 1. decembra 2023 v reštaurácii SEPARÉ sa konala členská schôdza klubu na konci roka so spoločenským posedením, ktorej sa zúčastnilo 67 (54%) členov klubu. Je to už 12 stretnutie členov klubu na konci roka a stala sa už z toho tradícia. V úvode predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK privítal všetkých prítomných členov klubu, nových členov klubu: rtm. v.z. Martina GAĽU, kpt. v.z. Ing. Andreu GAĽOVÚ, Soňu PSOTOVÚ, práp. v.z. Antona VALIAŠEKA, a zvlášť privítal 91 ročného člena klubu pplk. v.v. Juraja NÔTU s dcérou V. Dovalovou.
V smútočných prejavoch na pohreboch členov klubu sme sľubovali, že na nich nezabudneme, že sa budú ozývať v našich spomienkach. Preto sme si na nich minútou ticha spomenuli, predseda klubu prečítal mená 29 bývalých členov, ktorí od roku 2012 nie sú medzi nami.
Vyhodnotil plnenie úloh od členskej schôdze v júli 2023 v kultúrno – spoločenskej oblasti: * výsledky našich streleckých družstiev na streleckých súťažiach v Holešove (ČR), 20. ročník streleckej súťaže o Putovný pohár prezidenta ZV SR a o Putovný pohár klubu Levice, streleckej súťaže (Memoriál plk. PaedDr. Štefana Bumbála) v klube ZV SR Nové Mesto nad Váhom na strelnici Beckov,*súťaž v petangu v Nitre, v Žabokrekoch a v Ostraticiach, *poznávací zájazd (Múzeum SNP B. Bystrica, zámok Vígľaš a Zvolenský hrad), *účasť na oslavách 79. výročia SNP, *stretnutie v prírode v Rekreačnom zariadení Duchonka spolu s členmi JDS Prašice, *účasť na športovom dni v Prašiciach, *zorganizovanie 105.výročia ukončenia I.svetovej vojny Deň vojnových veteránov, „Červené maky“, *Stretnutie rady klubu, veliteľa 1.mechanizovanej brigády a veliteľa 14.práporu logistiky s členmi klubu dožívajúcich sa životného jubilea v druhom polroku.
Informoval o vzniku organizáciách združujúce výsluhových dôchodcov AVOZ a ÚVD, o vzniku Zväzu vojenských občianskych združení. Stručne informoval o medzinárodnej konferencii „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“ v Tatranských Zruboch, o účasti prezídia na rokovaniach Euromilu. Informoval o 18. rokovaní zväzovej rady v Tatranských Zruboch v dňoch 23.11. – 24.11.2023. Informoval o Mimoriadnom zasadnutí prezídia ZV SR 29.11.2023.
Členská schôdza zvolila dvoch delegátov na mimoriadny snem ZV SR. Predseda klubu odovzdal Pamätnú medailu klubu pplk. v.v. Ing. Adriánovi KUNIKOVI.
V ďalšej časti zopakoval Plán činnosti klubu na rok 2024, ktorý bol prijatý na členskej schôdzi v júli 2023 a návrh výšky členského príspevku 20 €. Po diskusii nasledovala večera a spoločenské posedenie.
Záverečné posedenie umocnilo atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Každý člen klubu dostal Mikulášsky balíček. Vzájomnými blahoprianiami k vianočným a novoročným sviatkom sme stretnutie ukončili.
Text: Predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik
Foto : Ing. Štefan Bariak a Ing. Róbert Kráľ.

Loading