Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza klubu Sereď

5 februára, 2023

4. februára 2022 sa uskutočnila členská schôdza klubu ZV SR Sereď, na ktorej členovia Zväzu vojakov SR v Seredi zhodnotili svoju činnosť v roku 2022 a schválili plán činnosti s rozpočtom na rok 2023. Okrem členov klubu prijal pozvanie aj primátor mesta Sereď Ing. Ondrej Kurbel a viceprimátorka Ing. Mária Fačkovcová, prezident ZV SR plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák, zástupca veliteľa 91. ženijného pluku pplk. Ing. Rastislav Dubovecký, veliaci poddôstojník 91. ženijného pluku šnrtm. Ing. Martin Siekela a veliaci poddôstojník 901. ženijného práporu nrtm. Dušan Rožník. Moderovania schôdze sa zhostil podpredseda klubu pplk. v. v. Ing. Ľubomír Mičátek. Po otvorení schôdze vyzval prítomných na minútu ticha na počesť všetkých kolegov, ktorí zosnuli v roku 2022 a na začiatku 2022. Klub Sereď sa v roku 2022 rozlúčil s bývalými príslušníkmi posádky Sereď pplk. v. v. Ing. Pavlom Spišákom, pplk. v. v. Rudolfom Tóthom, mjr. v. v. Lubomírom Wágnerom, pplk. v. v. Jánom Štefkom, práp. v. v. Zoltánom Kollárovičom, p. Máriou Vachovou, npráp. v. v. Michalom Čmaradom a na začiatku roka 2023  skonal plk. v. v. Ing. Štefan Ďuračka a mjr. v. v. Štefan Ferenczy. Potom nasledovalo udelenie ocenení Zväzu vojakov SR. Pplk. Ing. Rastislav Dubovecký a nrtm. Dušan Rožník boli za dlhoročnú spoluprácu so ZV SR vyznamenaní hviezdou ZV SR. Čestné uznanie ZV SR za aktívnu účasť na príprave akcií klubu prevzal šnrtm. Ing. Martin Siekela. Predseda klubu pplk. v. v. Ondrej Urban potom zablahoželal plk. v. z. Ing. Daliborovi Jelínkovi, ktorý nedávno oslávil okrúhle narodeniny. Správu o činnosti za uplynulý rok predniesol predseda klubu. Konštatoval, že činnosť klubu bola v roku 2022 bola ovplyvnená pandémiou Corona vírusu v menšej miere ako v roku 2021 a podarilo sa zorganizovať viacero aktivít. Spomenul napríklad posedenia pri guláši v auguste, autobusový zájazd do Štúrova v októbri a predvianočné posedenie v decembri. Klub sa podieľal aj na streleckej súťaži a futbalovom turnaji, ktorý organizovalo občianske združenie UN Veteran Slovakia. V diskusii vystúpil prezident ZV SR a zoznámil prítomných so zámerom transformovať formát OZ7, spájajúci občianske združenia, ktoré spolupracujú s MO SR, na Asociáciu vojenských občianskych združení a ďalej vytvoriť Úniu výsluhových dôchodcov SR. Primátor mesta Sereď poďakoval za pozvanie a vyjadril presvedčenie, že spolupráca Zväzu vojakov SR s mestom sa bude aj naďalej úspešne rozvíjať. Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie pplk. v. v. Ing. Milan Kukliš. Prítomní členovia klubu ho jednomyseľne schválili. Predseda klubu Ondrej Urban poďakoval všetkým hosťom a členom klubu, ktorí sa schôdze zúčastnili, ako aj vedúcemu Centra pre seniorov Jozefovi Valábkovi a p. Biháriovej za pomoc pri zabezpečení schôdze.

Loading

Priložené dokumenty