Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza klubu Levice

14 februára, 2023

V roku 2023 sa Členská schôdza ZV SR klubu Levice konala v piatok 10.2.2023 v priestoroch 13.mechanizovaného práporu. Predseda klubu plk.gšt. v.v. Ing. Vladimír HEBERT po roku opäť srdečne privítal členov klubu, čomu ale predchádzalo schválenie programu schôdze prítomnými(47).

Nasledoval „klasický“ program, v úvode s voľbou Návrhovej, volebnej a mandátovej komisie. Predseda predniesol Správu o činnosti klubu a vyhodnotenie uznesenia z roku 2022. Ako najväčšie pozitívum vyzdvihol, že nás v minulom roku NIKTO neopustil, naopak k negatívam patrila nižšia účasť na akciách klubu. So správou o hospodárení klubu vystúpil pplk.v.v. Ing. Slavomír TOMUS. V ďalšom prítomných oboznámil pplk.v.v. Ing. Ladislav DUBAI so správou kontrolnej komisie za minulý rok. V ďalšej časti schôdze predseda pokračoval s oboznámením Plánu činnosti a návrhu Rozpočtu na rok 2023. V závere tejto časti boli ocenení za svoju dlhodobú prácu v prospech klubu Čestným uznaním ZV SR – kpt.v.v. Oto BIELIK, mjr.v.v. František ANDRÁŠIK, pplk.v.v. Miloš PETR, mjr.v.v. Pavol MANDÚCH, mjr.v.v. Ondrej GUTRAJ, kpt.v.v. Ladislav KITTEL a pplk.v.v. Miroslav KRÁLIK.

V živej diskusii sa venovalo rôznorodým témam, medzi ktorými dominovali otázky valorizácie, pohrebných náležitostí a činnosti klubu v prebiehajúcom roku. Na záver diskusie predseda vyzval prítomných k osobnej, materiálnej a inej pomoci pri akciách klubu s dôrazom na jubilejný 20. ročník „O pohár prezidenta ZV SR“ a tiež zdôraznil aj potrebu väčšej účasti na týchto podujatiach.

V závere bolo schválené jednohlasne Uznesenie členskej schôdze. Nasledovalo pre mnohých príjemnejšia časť schôdze, večera a spoločenské posedenie, ktoré bolo ukončené v reštaurácii Quatro vo večerných hodinách.

Poďakovanie patrí príslušníkom 13.mpr Levice za prípravu miestnosti, počítačovej podpory, stravy a personálu v mimopracovnú dobu, Vďaka!

Vidíme sa 8.mája 2023 počas Výstupu na Šiklóš😊.

Loading