Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza klubu 14.12.2023

28 februára, 2024

Schôdza sa  konala v jedálni 5.pl.ŠU a bola spojená  s koncoročným stretnutím klubu vojakov s veliteľom útvaru. Na členskej schôdzi sa zúčastnila väčšina členov klubu, ktorí schválili program rokovania. V predloženej správe o činnosti klubu  boli zoznámení z činnosťou klubu v roku 2023 a schválili  riadiace dokumenty Rady klubu na 2024.

            Na členskej schôdze boli odovzdané  ocenenia ZV SR – Pamätná  medaila ZV SR, Čestné uznanie ZV SR   a Pamätný list ZV SR Jubilantom. Ďakovným listom Rady klubu   „ Za podiel na rozvoji klubovej činnosti“ boli ocenení ďalší členovia klubu. Členská schôdza sa konala v družnom a priateľskom ovzduší.  Vianočnú večeru pripravil 5.pl.ŠU.

Napísal: Juraj Drotár

Uznesenie z členskej schôdzi  KV ZV posádky Žilina konanej 14.decembra  2023

Členská schôdza

1.Schvaľuje:

1.     Správu o činnosti KV za rok 2023

2.     Správu o hospodárení za obdobie za rok 2023

3.     Správu kontrolóra účtov

4.     Plán činnosti a Rozpočet hospodárenia KV Žilina na rok 2024

5.     Spravodajcu KV za rok 2023

II. Berie na vedomie

1.Informáciu o činnosti z rokovania 18.zasadania ZR ZV SR

III. Ukladá

a)Rade klubu

1. Organizovať činnosť klubu podľa prijatého Plánu činnosti a Rozpočtu hospodárenia.

    Termín:  úloha trvalá                                                                     zodpovedá predseda  

2.Vyhodnotiť návrhy a pripomienky z ČS a podľa dôležitosti zapracovať ich do činnosti Rady klubu.  O výsledku informovať  navrhovateľov na členskej schôdzi v apríli roku 2024

    Termín:  do zasadania RK január  2024                                         zodpovedá podpredseda

3. Pokračovať v rozvoji spolupráce s 5.pl.ŠU, KVV SR Žilina s Klubom vojenských výsadkárov Žilina a  Oblastným výborom SZPB

    Termín:  úloha trvalá                                                                     zodpovedá predseda  

4. Organizovaním príťažlivých akcií a osobnou činnosťou usilovať sa o získavanie nových členov klubu z radov vojakov vo výslužbe, Klubu vojenských výsadkárov a záujemcov 

     z rodín členov klubov a občianskej  verejnosti podporujúcich činnosť ZV SR .

    Termín:  úloha trvalá                                                                     zodpovedá rada klubu  

5.Členmi rady klubu a doručovateľmi venovať pozornosť osamoteným a nemocným členom,  informovať ich o činnosti klubu a pomôcť im v riešení ich potrieb.

    Termín:  úloha trvalá                                                                     zodpovedá rada klubu  

6. Pripraviť ČS klubu k zhodnoteniu činnosti KV od decembrovej ČS  a upresniť činnosti KV na 2. polrok 2024

    Termín do 30.apríla 2024                                                              Zodpovedá tajomník

7.V spolupráci s radou klubov vojakov posádky Dolný Kubín, Martin a Banská Bystrica usilovať o uzavretie  Dohody o medzi klubovej spolupráci.

    Termín: úloha do 31.10.2024                                                        zodpovedá predseda   

8.Na zlepšenie informácii členov klubu vytvoriť na  web. stránke ZV SR webovú stránku KV

   Termín do 30.5.2024                                                                     Zodpovedá podpredseda

 

b) Členom klubu

1. Podľa zdravotného stavu a možnosti, zúčastňovať sa na spomienkových stretnutiach a podporných aktivitách klubu organizovaných  k výročiam oslobodenia, SNP  a Dňa

     vojnových veteránov

    Termín: priebežne,                                                                        podľa Plánu činnosti KV

2. Osobnou činnosťou usilovať sa o získavanie nových členov klubu z radov rodín členov klubov a občianskej  verejnosti.

    Termín:  úloha trvalá         

3. Využívať rokovania Rady klubu na vzájomnú informovanosť a  riešenie osobných potrieb a služieb sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

    Termín:  podľa potreby člena                                 osobne s predsedom alebo na Rade klubu

4. Členský príspevok člena za rok 2024, uhradiť hospodárovi KV do 30. apríla 2024

    Termín do 30.4.2023

 

V Žiline 14.12.2023                                                                                       Juraj Drotár

                                                                                                                  predseda klubu vojakov

 

Loading

Priložené dokumenty