Zväz vojakov Slovenskej republiky

VALORIZÁCIA VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV K 1.7.2023 (MIMORIADNA VALORIZÁCIA)

Zväz vojakov Slovenskej republiky je členom Únie výsluhových dôchodcov Slovenskej republiky (ÚVD SR). V tejto platforme spolupráce výsluhových dôchodcov SR nezastupuje len členov zväzu, ale nepriame aj celú vojenskú komunitu v SR.
V súčasnosti predsedajúca organizácia v ÚVD SR je Asociácia policajtov vo výslužbe (APVV), ktorá dlhodobo vyvíja aktivity aj s cieľom chrániť práva a sociálne istoty poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia. V ostatnom čase išlo najmä o:
1. Zosúladenie judikatúry súdov SR so znením zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pri priznávaní starobných dôchodkov poberateľom výsluhových dôchodkov v prípade nesplnenia taxatívnej podmienky byť poistencom vo všeobecnom systéme poistenia min. 10, resp. 15 rokov.
2. Pomoc štátu dôchodcom, v súvislosti s vysokou infláciou a zvyšovaním cien energií, tak, aby sa primerane vzťahovala aj na výsluhových dôchodcov. Napr.
a. Mimoriadna valorizácia dôchodkov
b. Vdovské dôchodky
c. Valorizácia VD od 1.7.2023

Vo veci valorizácie VD od 1.7.2023 (mimoriadna valorizácia) je v súčasnosti nasledovný stav:
V NR SR bola schválená, na základe návrhu skupiny opozičných poslancov (Hlas – SD), zmena zákona č. 461203 Z. z. o sociálnom poistení aj k mimoriadnym valorizáciám dôchodkov. Žiaľ pri prerokovávaní boli navrhnuté aj také zmeny, na základe ktorých tento zákon nadobudne účinnosť až 1. 1. 2024.
Aj napriek písomným žiadostiam zaslaných, v dostatočnom predstihu, okrem iného aj ministrovi vnútra a predkladateľovi návrhu novely zákona, aby sa navrhované zmeny primerane vzťahovali aj na poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, bola novela schválená tak, že nie je jednoznačné či sa mimoriadne skoršie valorizovanie dôchodkov „vzťahuje“ aj na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia, najmä z dôvodu nadobudnutia účinnosti niektorých ustanovení už od 01. 07. 2023 (skoršia valorizácia -prechodné ustanovenia ) a ostatných od 1.4.2024. S cieľom objektívne informovať poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, prezident APVV a súčasne prezident ÚVD SR rokoval na MV SR (gestor zákona č. 328/2002 Z.z.) a bolo dohodnuté, že MV SR nám k tomu zašle odborné stanovisko ešte pred nadobudnutím právoplatnosti a účinnosti zákona (v prípade, že ho pani prezidentka podpíše.

Odborné stanovisko ministra vnútra SR k tejto intervencii si môžete prečítať v priloženom dokumente.
V tejto súvislosti prezident APVV, dňa 15. 6. 2023, požiadal Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: o nezávisle zistenie a odborné stanovisko k „neuplatňovaniu“ prechodného ustanoveniu zákona č. 210/2023 Z. z. (§ 293fzc) na dávky výsluhového zabezpečenia a o zabezpečenie právnej pomoci.
Zároveň oslovil dve advokátske kancelárie s otázkou či rozhodnutia (silových rezortov) o zvýšení výsluhových dôchodkov k 1. 7. 2023 „iba“ o 11,8 % a o neuplatnení skoršej mimoriadnej valorizácie od 1. 7. 2023 (prechodné ustanovenia) na výsluhových dôchodcov môžu byť v rozpore s platným právnym stavom.
O aktuálnom stave Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom tejto stránky.

Text: APVV (ÚVD SR) a Gabriel Merňák

Loading

Priložené dokumenty