Zväz vojakov Slovenskej republiky

Valné zhromaždenie ÚVD SR – avízo

V novembri 2023 sa v Bratislave uskutoční rokovanie Valného zhromaždenia Únie výsluhových dôchodcov Slovenskej republiky. Hlavným cieľom bude prerokovať formu a obsah informácie relevantným štátnym aktérom o existencii ÚVD SR, otázky mimoriadnej valorizácie dôchodkov v roku 2023 – stav a dohodnutie ďalšieho postupu a  zosúladenie judikatúry NS SR so zákonom 461/2003 Z.z. – predloženie do legislatívneho procesu ako aj ďalšie témy, ktoré majú zabezpečiť efektívnu ochranu objektívnych záujmov a práv výsluhových dôchodcov v Slovenskej republike.

Prezident Zväzu vojakov SR predloží na rokovanie požiadavku na riešenie otázky potenciálneho ohrozenia sociálnych záujmov vojakov, ktorý používajú služobný/vojenský byt a nemajú ho doposiaľ odkúpený od rezortu. Túto otázku je potrebné koordinovane riešiť vo všetkých silových rezortoch.

plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák
prezident ZV SR a predseda  AVOZ SR

Loading