Zväz vojakov Slovenskej republiky

Valné zhromaždenie Únie výsluhových dôchodcov SR

7. novembra 2023 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie ÚVD SR, ktorého cieľom bolo prediskutovať a dohodnúť ďalší postup v otázkach ochrany sociálnych istôt výsluhových
dôchodcov v Slovenskej republike. ZV SR, ako jeden z členov únie zastupoval vojenskú komunitu v SR. Na rokovaní boli prediskutované najmä tieto otázky:

  • Prezident únie zašle novým relevantným ministrom a ďalším štátnym aktérom list s informáciou o cieľoch, úlohách a podstate únie.
  • Po prijatí odpovede od Verejného ochrancu práv týkajúcej sa odopretia mimoriadnej valorizácie únia vyvolá rokovanie s MV SR k pripravovanej zmene modelu zvyšovania
    výsluhových dôchodkov v nasledujúcom období.
  • V nadväznosti na odopretie mimoriadnej valorizácie v roku 2023 stále nie je isté či štát a relevantný ministri prijmú včas opatrenia na odstránenie protiústavnosti tak, aby
    výsluhovým dôchodcom v Slovenskej republike bola mimoriadna valorizácia priznaná od januára 2024. Únia bude preto pokračovať v úsilí o nápravu tohto opomenutia.
  • Odpredaj služobných bytov v správe BARMO.

Členovia ZV SR boli v uplynulých mesiacoch pravidelne informovaní o možnosti podať odvolanie k protiústavnému rozhodnutiu o odopretí mimoriadnej valorizácie. Advokátska
kancelária Jánošík vydala k tomu odborný komentár v ktorom uviedla možnosti a spôsoby dovolania sa nápravy tohto stavu jednotlivcami. Podľa dostupných informácií viacerí
jednotlivci podali odvolania. Tí čo už dostali rozhodnutia o zamietnutí odvolania pre nepriznanie mimoriadnej valorizácie majú zákonom stanovenú lehotu na správne žaloby,
ktorú sa odporúča využiť a konať aj za podpory Advokátskej kancelárie Jánošík. Únia v úsilí o nápravu tohto stavu nepoľaví a bude aj naďalej intervenovať u najvyšších
ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
Na rokovaní Valného zhromaždenia bol dohodnutý ďalší postup v otázke dokončenia odpredaja služobných bytov v správe Bytovej agentúry rezortu Ministerstva obrany (ďalej len
„BARMO“). V uplynulom období totiž vzniklo veľmi vážne riziko ohrozenia sociálnych záujmov vojakov, keďže odpredaj bytov v správe BARMO bol pozastavený, údajne pre
námietky Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Zmluvy na užívanie bytov sú uzavreté na dobu určitú, po ktorej nájomcu môže rezort obrany vysťahovať z bytu. Zo strany
BARMO sa zatiaľ  nekoná a nájomcovia a ich rodiny sú preto v neistote. O priebehu tejto intervencie budú nielen členovia ZV SR, ale aj členské organizácie Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky pravidelne informovaní.

Text: plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák

Loading