Zväz vojakov Slovenskej republiky

ROKOVANIE VOJENSKÝCH ZVÄZOV A ASOCIÁCIÍ V4

Zástupcovia Honvédszakszervezet z Maďarskej republiky, Svazu vojáků z povolání Armády České republiky, Zväzu vojakov Slovenskej republiky a Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych z Poľskej republiky sa stretli v dňoch 19. až 22. septembra 2023 v Poľsku na XXIII. zasadnutí vedenia reprezentatívnych organizácií profesionálnych (aktívnych) vojakov, záložníkov a vojenských dôchodcov štátov Vyšehradskej štvorky. Témou XXIII. stretnutia, ktoré sa konalo v Rozewie, Gdyni, Hel a Gdansku (Westerplatte), bolo „Ďalší rozvoj ozbrojených síl – úlohy stojace pred reprezentatívnymi organizáciami vojakov, podpora tohto procesu“. Delegácia ZV SR v zložení prezident plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák a viceprezident pre zahraničnú spoluprácu plk. v.v. Ing. Eduard Csonga zastupovala zväz na rokovaní a na všetkých jeho súčastiach. Súčasné hrozby týkajúce sa európskych krajín, ako je invázia Ruskej federácie na Ukrajinu a trvalá migračná kríza, spôsobujú nevyhnutnosť rozvoja ozbrojených síl, pričom tento proces v súčasnosti prebieha v štátoch V4. Bez ohľadu na to, či sa zmeny v ozbrojených silách týkajú jej kvality alebo kvantity, proces nemôže byť úspešný bez zabezpečenia uspokojivej úrovne služobných podmienok a sociálneho zabezpečenia pre vojakov. Keďže hlavným cieľom vojenských zväzov a asociácií vojakov v jednotlivých krajinách V4 je zabezpečiť uspokojivú úroveň služobných podmienok, najmä oprávnených záujmov a sociálnych práv vojakov, mali by byť tieto zväzy vojakov zapojené do procesu rozvoja vlastných ozbrojených síl. Delegáti zväzov jednotlivých krajín informovali o zámeroch rozvoja obrany vo svojich krajinách a indikovali možnosti podpory tohto procesu. Možnosti jednotlivých zväzov sa líšia najmä vzhľadom na veľmi rozdielne podmienky práce zväzov v jednotlivých krajinách vrátane dostupného rozpočtu na činnosť zväzu. Nezanedbateľnou podmienkou a základným predpokladom efektivity činnosti je vzťah Ministerstva obrany k zväzu resp. asociácii. Slovenskí predstavitelia zväzu na rokovaní vyzdvihli výrazné zlepšenie vzťahu Ministerstva
obrany a Generálneho štábu OS SR k zväzu a posilnenie postavenia nášho zväzu vo vojenskej komunite v SR. Zároveň poukázali na fakt, že v najbližšom období sa zväz plánuje zamerať na
vlastnú konsolidáciu a regrutovanie nových výsluhových dôchodcov a predovšetkým na profesionálnych vojakov. Téma a výsledky rokovaní sú mimoriadne dôležité pre každú zúčastnenú krajinu najmä v období rozpočtovej nedostatočnosti (aj napriek aktuálnej politickej vôli zvyšovať výdavky na obranu) a vzhľadom k neustálym krízam, ktorým čelia jednotlivé krajiny. Na jesennom rokovaní Zväzovej rady ZV SR otvoríme diskusiu o téme a cieľoch rokovania zväzov krajín V4 v roku 2025 na Slovensku tak, aby príspevok ZV SR k spolupráci bol plnohodnotným vkladom k ochrane oprávnených záujmov a práv vojakov.

Text a foto: plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák, plk. v.v. Ing. Eduard Csonga

Loading

Priložené dokumenty