Zväz vojakov Slovenskej republiky

Rokovanie AVOZ SR

18. januára 2024 o 15.00 hod sa v sídle Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktivít uskutočnilo rokovanie Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky. Cieľom rokovania bolo prediskutovať výsledky rokovania s predstaviteľmi ZVOZ , výsledky rokovania prezidenta ÚVD SR, predsedu AVOZ SR s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne SR. Ďalším cieľom bolo prerokovať a dohodnúť spôsob zastupovania záujmov vojenskej komunity v SR v ÚVD SR a tiež spôsob a rozsah zintenzívnenia spolupráce s MO SR a určenie nosných tém na spoluprácu.
V úvode predseda AVOZ privítal prítomných zástupcov členských OZ, ako aj dvoch pozvaných OZ, potenciálnych záujemcov na pripojenie sa k spolupráci v rámci AVOZ SR. Predseda AVOZ SR informoval o priebehu rokovania medzi AVOZ SR a ZVOZ a o rokovaní medzi prezidentom ÚVD SR, predsedom AVOZ SR a GR Sociálnej poisťovne pánom Michalom Tariškom. Cieľom rokovania bolo informovať GR SP o úlohách a pôsobnosti AVOZ SR, ktorá okrem iného zastupuje záujmy vojakov v SR v oblasti ochrany sociálnych istôt vojaka v ÚVD SR a zároveň informovať o úlohách a cieľoch ÚVD SR v oblasti ochrany práv a záujmov všetkých profesií – poberateľov výsluhových dávok v SR. GR SP poďakoval za zorganizovanie takéhoto, pre neho veľmi užitočného stretnutia a to najmä vo väzbe na ďalšie témy, ktoré SP rieši vo vzťahu k poberateľom výsluhových dávok v SR. Zároveň prisľúbil, že s ministrom PSVaR prerokuje žiadosť ÚVD SR na MPSVaR SR o sprístupnenie informácie ako bola vybavená „Výzva ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zosúladenie zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s ustálenou judikatúrou súdov, vo veci vzniku nároku na vznik dôchodkovej dávky pre poistencov, ktorí sú poberateľmi dávok z výsluhového zabezpečenia. Prezident Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika informoval o činnosti zväzu v oblasti prípravy mládeže, predseda VS Karpaty a UN VETERAN Slovakia informovali o najbližších aktivitách ich OZ, ktoré sa uskutočnia v súlade s plánom hlavných aktivít AVOZ SR na rok 2024 (uverejnené na web stránke ZV SR).
Členovia AVOZ SR konštatujú, že v súčasnosti nie sú splnené predpoklady na integráciu AVOZ SR a ZVOZ do jednej platformy spolupráce, avšak AVOZ SR bude naďalej hľadať možnosti spolupráce so ZVOZ v témach spoločného záujmu vojenskej komunity v SR a to najmä v otázkach ochrany sociálnych záujmov v oblasti výsluhových dávok vojaka. Predseda AVOZ SR a predseda Klubu generálov SR požiadali spoločným listom ministra obrany SR o osobné stretnutie v mene AVOZ SR za účelom prediskutovania možností zintenzívnenia spolupráce s MO SR pokiaľ možno aj formou zriadenia poradného orgánu MO SR pre spoluprácu s relevantnými občianskymi združeniami. Stretnutiu s pánom ministrom bude predchádzať rokovanie s GR SEĽUZ MO SR ku praktickým krokom spolupráce AVOZ SR a MO SR na témach „Príprava obyvateľstva na obranu štátu“ a „Aktívne zálohy“.
Členovia AVOZ SR poverili riadením asociácie do ďalšieho obdobia plk. v.v. Ing. Gabriela Merňáka (ZV SR).

Text: Gabriel Merňák

Loading