Zväz vojakov Slovenskej republiky

Podpísanie zmluvy o pridelení dotácie z Ministerstva obrany SR a prijatie u ministra obrany SR

Ministerstvo obrany SR zorganizovalo 26. júla 2022 spoločné stretnutie verejných subjektov, ktorým boli pridelené dotácie z Ministerstva obrany SR na činnosť a na špecifické projekty na rok 2022. V rámci podujatia boli zúčastnené subjekty poučené o princípoch využívania a následného vyúčtovania pridelených dotácií. Na záver podujatia prezident zväzu podpísal zmluvu o dotácii na základe ktorej zväz čerpal a bude čerpať finančné prostriedky na schválené aktivity v rok 2022.
V nadväznosti na nedávny 10. snem Zväzu vojakov SR v ten istý deň prijal minister obrany pán Jaroslav Naď na pôde Ministerstva obrany Slovenskej republiky prezidenta zväzu plk. v.v. Ing. Gabriela Merňáka a tajomníka zväzu pplk. PhDr. Mariána Mjartana. Prezident zväzu poďakoval ministrovi za príspevok ministerstva a ozbrojených síl k hladkému priebehu slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 30. výročia vzniku zväzu a 10. snemu, ktoré sa uskutočnili v Posádkovom klube v Trenčíne. V rámci diskusie prezident informoval o výsledkoch snemu a vybraných aktuálnych otázkach, ktoré v súčasnosti zväz rieši. Témou diskusie boli predovšetkým otázky:
1. Dohoda medzi MO SR a ZV SR o spolupráci
2. Možnosti zapojenia sa profesionálnych vojakov do práce v ZV SR
3. Možnosti MO SR na podporu práce klubov ZV SR
4. Možnosti finančnej podpory MO SR pre ZV SR
K bodu 1. Riaditeľka kancelárie ministra obrany SR pani Monika Masariková uviedla, že znenie dohody sa v súčasnosti finalizuje a bude pripravené na podpis k 1. septembru 2022. Zároveň ubezpečila, že požiadavky ZV SR na úpravu textového znenia dohody boli z väčšej časti akceptované tak, aby znenie dohody medzi MO SR a ostatnými občianskymi združeniami, ktoré sú organizované vo formáte OZ7+ bolo unifikované, teda vo svojej podstate v zásadných otázkach jednotné pre všetky občianske združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám. Napriek tomu z našej strany bola vznesená požiadavka, aby v dohode veta o spolupráci MO SR a ZV SR bola poňatá širšie, a to o kluby s príslušnosťou ku zväzu.
K bodu 2. Minister obrany SR zdôraznil, že podporuje zapojenie sa profesionálnych vojakov do činnosti zväzu a nevidí v tomto smere žiadne prekážky, avšak v prípade vzniku komplikácií treba ich účasť na rokovaniach v orgánoch zväzu riešiť individuálne priamo s náčelníkom Generálneho štábu OS SR.
K bodu 3. Ministerstvo obrany SR nemá informáciu o tom, že niektoré kluby čelia výzvam na opustenie priestorov v správe Ozbrojených síl SR, ktoré doposiaľ využívali na svoju klubovú činnosť. Minister požiadal prezidenta o riešenie takýchto prípadov s náčelníkom generálneho štábu OS SR hneď ako vzniknú, a zároveň zaslať informáciu aj do kancelárie ministra obrany SR. V prípade, že tomu nebudú brániť iné okolnosti, prisľúbil pomoc pri riešení takýchto jednotlivých prípadov a potvrdil, že v súlade s pripravovanou dohodou Ministerstvo bude pokračovať v podpore klubovej práce takouto formou všade tam, kde to bude možné.
K bodu 4. Tajomník ZV SR informoval o finančnej a rozpočtovej situácii v zväze s dôrazom na prideľovanie dotácií z Ministerstva obrany SR. Poukázal na klesajúci trend výšky pridelených prostriedkov v posledných dvoch rokoch a zároveň požiadal o väčšiu podporu v budúcnosti. V diskusii k tejto téme minister zdôraznil, že prideľovanie dotácií aj budúcnosti sa bude riadiť princípom tzv. pridanej hodnoty projektov, ktoré budú predložené v rámci žiadosti o dotáciu.

Prezident ZV SR tiež informoval ministra obrany SR o rozdielnych postojoch v zväze k otázke prospešnosti členstva v EUROMIL, čo vyústi do jesenného rozhodovania Zväzovej rady ZV SR o zotrvaní alebo vystúpení zväzu z tejto organizácie. Zdôraznil význam členstva v tejto nadnárodnej európskej organizácii, ktorá združuje národné vojenské asociácie s dôrazom na ochranu sociálnych práv vojaka. Vyslovil presvedčenie, že vystúpenie zväzu z EUROMIL nebude na prospech naplňovania hlavného poslania zväzu čím je ochrana sociálnych práv a oprávnených záujmov vojaka. Minister konštatoval, že táto téma je výlučným rozhodnutím zväzu a on bude rešpektovať akékoľvek rozhodnutie, ktoré bude prijaté kompetentnými orgánmi zväzu. Podotkol však, že ministerstvo nebude už môcť v budúcnosti poskytovať dotácie na platby členského príspevku zväzu do EUROMIL.

V rámci ďalšej diskusie prezident informoval ministra o klesajúcej tendencii počtu členov zväzu a navrhol prepojenie web stránok tak, aby na webovom sídle ministerstva bola umiestnená linka zväzu. Zároveň riaditeľka komunikačného odboru pani Kovaľ Kakaščíková prisľúbila preverenie možnosti umiestnenia webovej linky ZV SR v tzv. intranete (vnútorná rezortná sieť) tak, aby sa informácia o zväze čo najviac priblížila a bola dostupná pri každodennej práci nielen aktívnym profesionálnym vojakom, ale aj ostatným pracovníkom rezortu.

V diskusii o harmonizácii dátumov pre valorizáciu výsluhových dôchodkov minister podotkol, že táto téma by vyžadovala rozsiahlu politickú diskusiu a veľký zásah do celého systému sociálneho zabezpečenia, čo v konečnom dôsledku by mohlo byť kontraproduktívne. Minister nás utvrdil, že pokiaľ on bude ministrom obrany SR sociálne zabezpečenie OS SR bude zachované v takom rozsahu, ako je dnes.

Na záver prezident zväzu odovzdal ministrovi obrany SR pamätnú plaketu Zväzu vojakov SR, ktorá bola vydaná pri príležitosti 30. výročia vzniku zväzu a poďakoval za aktívnu a otvorenú komunikáciu medzi ministerstvom a zväzom.

Text: Gabriel Merňák

Loading