Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pezinský Klub Zväzu vojakov SR bilancoval…

V Kultúrnom dome mesta Pezinok sa zišli na slávnostnej výročnej schôdzi členovia Klubu Zväzu vojakov SR Pezinok spolu s hosťami. Zvlášť medzi sebou privítali primátora mesta JUDr. Romana Mácsa. Medzi hosťami boli vlastní členovia, ktorí sú predstaviteľmi Zväzu vojakov SR – prezident plk. v.v. Ing Gabriel MERŇÁK a viceprezidenti genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK a plk. v.v. Ing. Eduard CSONGA Vedenie Klubu vyhodnotilo činnosť za uplynulé obdobie, keď sa podarilo úspešne splniť si svoje predsavzatia a ciele. Tým patril Klub k najlepším v rámci Zväzu vojakov SR. Úspechom je aj fakt, že v novom vedení ZV SR sú práve členovia tohto Klubu – prezident i viceprezidenti. Výročná členská schôdza sa riadila novými stanovami, ktoré boli schválené MV SR 2. 11. 2022.
Významným faktom pozitívneho vnímania Klubu obyvateľmi Pezinka je vzájomná pomoc, čím sa neprerušila kontinuita a spolupráca z časov, keď v nedávnej minulosti v tomto meste pôsobili významné zbraňové systémy a mnohí z bývalých vojenských profesionálov ostali bývať a pôsobiť v Pezinku.
Z hostí vystúpil prezident ZV SR plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK. Zablahoželal Klubu k dosiahnutým výsledkom a súčasne oboznámil prítomných s cieľmi ZV SR do budúcnosti. Zdôraznil podstatu vzniku Únie výsluhových dôchodcov SR a Asociácie vojenských občianskych združení SR. “ Hlavným poslaním by malo byť zastupovanie záujmov a presadzovanie požiadaviek bývalých vojenských profesionálov, dnes už výsluhových dôchodcov, hlavne v sociálnej oblasti. Chceme mať korektné vzťahy so štátnou správou, ale na báze vzájomného rešpektovania sa a porozumenia, pri riešení problémov“ zdôraznil plk. MERŇÁK, prezident ZV SR.
Hosťom výročnej schôdze bol nový náčelník Vojenskej kancelárie prezidentky SR brig. gen. Ing. Ladislav DOVHUN, ktorému bola odovzdaná Pamätná medaila k 25. výročiu vzniku Klubu. Medaila bola ďalej udelená primátorovi mesta JUDr. Romanovi MÁCSOVI, pplk. v.v. Ing. Róbertovi SCHULTEMU, pplk. v.v. Ing. Jánovi POLLÁKOVI, mjr. v.v. Ing. Miloslavovi MATONOGOVI. Medaila „HVIEZDA ZVZU“ sa zaskvela na hrudi plk. v.v. Ing. Milana VIGLASKÉHO. Pamätný kríž NGŠ OS SR – I I I. stupňa bol udelený mjr. v.v. Ing. Ondrejovi KUŇAKOVI. Mnohí členovia Klubu obdržali Čestné uznanie ZV SR a Čestné uznanie Klubu ZV SR Pezinok. Ocenených je vidieť na fotografiách a boli medzi nimi aj ženy.
Ako jedna zo zaujímavostí, ktoré odzneli na výročnej schôdzi, bol uvedený fakt, že Klub má 4 generálov.
Výročná členská schôdza nemala len oficiálnu čast. Po schválení uznesenia sa rozprúdila debata medzi prítomnými bývalými vojenskými profesionálmi, ktorí diskutovali o prítomnosti v našej vlasti, ale, samozrejme, spomínalo sa aj na roky služby v armáde. Nezabudlo sa ani na rodiny.
V prípade, že sa splnia úlohy a plánované akcie, tak je predpoklad, že pezinský Klub bude naďalej patriť medzi najlepšie v rámci Zväzu vojakov SR.
Text a foto – plk. v. v. Ing. Kvačkaj Ivan – tlačový tajomník ZV SR

Loading