Zväz vojakov Slovenskej republiky

Mimoriadna valorizácia výsluhových dôchodkov – aktualizácia 17. 8. 2023

Na odstránenie  vzniknutého stavu v súvislosti s  mimoriadnou valorizáciou dôchodkov od. 1. 7. 2023 a aj na základe odborného vyjadrenia Slovenského národného strediska pre ľudské práva zaslala Únia výsluhových dôchodcov SR dňa 7. 7. 2023 Verejnému ochrancovi práv SR a prezidentke SR podnet (a 21. 7. 2023 doplnenie podnetu) na podanie návrhu na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy SR  o súlade citovaného zákona s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR v spojení s čl. 39 ods. 1,  na Ústavný súd SR.
Po analýze odborných stanovísk advokátskych kancelárii k novele zákona o mimoriadnej valorizácii dôchodkov je možné konštatovať, že sporový úspech individuálnych konaní je neistý nakoľko ide o nový typ právnej agendy, ktorá zatiaľ nebola najvyššími súdnymi autoritami v danom kontexte riešená.
Aj napriek tomu je tu možnosť podania opravného  prostriedku voči rozhodnutiu príslušných orgánov zodpovedných za osobitný systém sociálneho zabezpečenia.
Zdôrazňujeme ale, že nie je možné garantovať úspech v odvolacom a prípadne potom aj súdnom konaní a zároveň upozorňujeme na nepredvídateľný výsledok sporu a experimentálnosť procedúry a ponechávame  preto rozhodnutie na každého z Vás či takýto spôsob využije.
V prílohe je zverejnený vzor odvolania voči rozhodnutiu o zvýšení výsluhového dôchodku k 1. 7. 2023.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a s cieľom priebežnej prípravy na  prípadné pokračovanie správneho súdnictva (podľa počtu odvolateľov) Vás žiadame o zaslanie informácie (email: 100_prezident@asociaciapolicajtov.sk), že ste podali odvolanie voči rozhodnutiu o zvýšení výsluhového dôchodku k 1. 7. 2023.
Advokátska kancelária ponúka zastupovanie účastníkov v správnom konaní  pred súdmi s tým, že odmena za tieto služby bude podľa Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. a jeden úkon právnej služby je v roku 2023  130,60 € s DPH (96,31 € + 12,52 € režijný paušál + 20% DPH.  Za úkon právnej služby sa považuje prevzatie právneho zastúpenia, vypracovanie žaloby/ podania vo veci samej na súd, prípadne účasť na pojednávaní a za účelom samotného podania správnej žaloby je teda potrebné, aby záujemca o právnu službu uhradil 2 úkony právnej služby.
Vzor odvolania v prílohe.

plk. v.v.  Ing. Gabriel MERŇÁK
prezident

Loading

Priložené dokumenty