Zväz vojakov Slovenskej republiky

Mimoriadna valorizácia výsluhových dôchodkov – aktualizácia 10. 09. 2023

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia zasielal rozhodnutia o zvýšení výsluhových dôchodkov od. 1. 7. 2023 už koncom júna a ustanovená zákonná lehota na možnosť podania
odvolania v rozhodnutí je 15 dní odo dňa jeho doručenia. Podľa Správneho poriadku je možné okrem odvolania preskúmať rozhodnutie obnovou konania, Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, resp. je možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Z analýzy právneho stavu ale vyplýva, že nie je objektívne možné vytvoriť univerzálnu konštrukciu ich odôvodnenia (tzv. vzor), nakoľko podmienky ich uplatnenia sú rôzne. Vzor odvolania voči takýmto rozhodnutiam oprávnených subjektov bol zverejnený na web stránkach subjektov ÚVD SR až po zákonnej lehote podania odvolania, Vzhľadom na uvedené a po vyhodnotení všetkých okolností a s poukázaním na § 60 Správneho poriadku (odvolací orgán je povinný preskúmať i oneskorené odvolanie z toho hľadiska, či neodôvodňuje obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie odvolania mimo odvolacieho konania) odporúčame podanie žiadosti o prepočet výsluhového dôchodku
(vzor žiadosti je uvedený v prílohe).

Loading

Priložené dokumenty