Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ustanovujúce rokovanie AVOZ SR

Vo štvrtok 2. februára 2023 sa v Posádkovom klube v Bratislave uskutočnilo rokovanie signatárov OZ 7 + za účelom skvalitnenia a najmä zintenzívnenia spolupráce členských občianskych združení s profesijným vzťahom k rezortu obrany SR a k Ozbrojeným silám SR. Prezident ZV SR plk,. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK privítal zástupcov občianskych združení – Klub generálov SR – genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK, UN Veteran Slovakia – plk. v.v. Ing. Štefan JANGL, PhD., Klub vojenských výsadkárov SR – plk. v.z. Mgr. Ing. Pavel ŠVELKA, Slovenský zväz vojakov v zálohe a športových branných aktivít – kpt. v.v. Ing. Michal KVANTA, Slovenský letecký zväz  gen. Dr. M.R. Štefánika – plk. v.v. doc. Ing. Ivan KOBLEN,CSc.

Keďže ide o spoluprácu s Ministerstvom obrany SR a Ozbrojenými silami SR, na stretnutie signatárov OZ7+ prijali pozvanie riaditeľka kancelárie ministra obrany Mgr. Monika MASARIKOVÁ PhD., generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov JUDr. Martin JAKÁL, riaditeľka odboru sociálnej politiky SEĽUZ MO SR – JUDr. Ľubica FÚSKOVÁ, vedúca oddelenia marketingu KaMO – Mgr. Mariana ZAJACOVÁ, vedúci oddelenia starostlivosti o veteránov – Ing. Richard ZIMÁNYI a pplk. Ing. Karol BREHOVSKÝ zo SEĽUZ MO SR.

Prezident ZV SR krátko zhodnotil dôvody a účel zriadenia OZ7+ v minulosti, jeho poslanie a dosiahnuté výsledky spolupráce za uplynulé obdobie. Následne prítomných oboznámil s dôvodmi, kvôli ktorým sa členovia, signatári spolupráce rozhodli transformovať OZ7+ na Asociáciu vojenských občianskych združení (AVOZ SR).

Ide najmä o integráciu občianskych združení s profesijným vzťahom k rezortu obrany a OS SR v jednotnej platforme za účelom dosiahnutia spoločného, jednotného a sústredeného postupu najmä pri ochrane oprávnených záujmov vojakov,  súčasných i bývalých zamestnancov rezortu obrany, rodinných príslušníkov a sympatizantov, ktorí súhlasia s  cieľmi činnosti asociácie. Očakávaným výsledkom tejto spolupráce je predovšetkým možnosť vypracovávania jednotných stanovísk, postojov, legislatívnych návrhov a pod.  v otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa oblasti obrany SR a vojenskej komunity. Nemenej dôležitým cieľom je udržiavanie a rozvoj tradícií OS SR a propagácia  rezortu obrany SR a OS SR.

AVOZ SR je otvorenou formou spolupráce pre všetky OZ s profesijným vzťahom k rezortu obrany a OS SR a v budúcnosti uvítame všetky relevantné združenia, ktoré budú mať o to záujem a budú pripravené svoj zámer potvrdiť podpisom Memoranda o spolupráci v rámci AVOZ SR (môžete si ho pozrieť v osobitnom odkaze na tejto podstránke webu).

Osobitnou časťou diskusie bola téma „Ženy a OS SR“. V minulosti existovalo Združenie žien v armáde, ktoré však v minulom roku ukončilo svoju činnosť. ZV SR sa rozhodlo venovať tejto téme, pokiaľ vojačky v zálohe, vo výslužbe, vojenské veteránky a ostatné členky klubov ZV SR prejavia o to záujem.  Žien vojačiek, ale aj nevojačiek, je v rezorte obrany veľa. Pretro sa v spolupráci so SEĽUZ MO SR pokúsime o verejný prieskum, či aktívne vojačky v rezorte obrany SR majú záujme o riešenie vybraných špecifických tém. Ak bude odozva pozitívna, potom v spolupráci s ministerstvom obrany SR a s OS SR budeme tieto témy ďalej rozpracovávať.   Táto téma bude aj predmetom tretieho diskusného panelu na konferencii, ktorú organizuje ZV SR a nad ktorou prevzal záštitu štátny tajomník MO SR Marián Majer.

Riaditeľka KaMO Mgr. MASARIKOVÁ PhD. podporila myšlienku transformácie OZ7+ na AVOZ SR a ministerstvo je pripravené vytvoriť potrebné zázemie. “ Pôjde hlavne o združenia, ktoré majú podpísanú zmluvu o spolupráci s ministerstvom. Ak sa ale ukáže záujem aj tých, ktoré zmluvu s nami nemajú podpísanú, nebránime sa ani tomu, že ak budú spĺňať podmienky, sme schopní podpísať zmluvy aj dodatočne“ uviedla. Hlavní predstavitelia MO SR, ale aj účastníci rokovania z MO SR vítajú možnosť komunikácie s občianskymi združeniami s profesijným vzťahom k obrane a OS SR prostredníctvom integrovanej platformy ako je v tomto prípade AVOZ SR.

V ďalšej diskusii pplk. Ing. Karol Brehovský objasnil aktuálny stav napĺňania úloh vyplývajúcich z prijatej „Koncepcie prípravy obyvateľstva na obranu štátu“ a načrtol možnosti zapojenia sa jednotlivých členov AVOZ SR na spolupráci s MO SR v tejto oblasti.

Na záver diskusie členovia OZ+ podpísali transformačný dokument – Memorandum o spolupráci v rámci  Asociácie  vojenských občianskych združení SR /AVOZ SR/. Svojim podpisom všetci 6 predstavitelia OZ7+, ako zakladajúci členovia Asociácie potvrdili odhodlanie naďalej spolupracovať a rozvíjať spolupatričnosť s rezortom obrany SR a s OS SR. Rokovanie prítomní využili na udelenie ocenení pre predstaviteľov Ministerstva obrany SR, ktorí sa výrazným spôsobom a dlhodobo pričinili o otvorenú a efektívnu spoluprácu pri  rozvoji spolupráce medzi jednotlivými občianskymi združeniami, OZ7+ a Ministerstvom obrany SR a OS SR.

Loading

Priložené dokumenty

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.