Zväz vojakov Slovenskej republiky

Informácia o Koordinačnom stretnutí na SEĽUZ MO SR

V súlade so zámerom implementácie Programov starostlivosti o profesionálnych vojakov a ich rodiny zorganizovala Sekcia ľudských zdrojov (SEĽUZ) MO SR Koordinačné stretnutie na vylepšovanie realizácie sociálnych služieb a poradenstva v OS SR, na ktorom sa za Zväz vojakov SR zúčastnil na MO SR plk. v.v. Ing. Peter Szórád dňa 17. októbra 2023.
SEĽUZ MO SR pozvalo na rokovanie okrem relevantných zástupcov rezortu obrany (dotknuté zložky MO SR, GŠ OS SR) aj zástupcov Zväzu vojakov SR, Klubu generálov, zástupcov odborového zväzu Polície v SR a zástupcov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Zámerom SEĽUZ MO SR bolo oboznámiť pozvaných so zameraním pripravovaného projektu „Vytvorenia miest pre odborníkov na sociálne služby a poradenstvo“ a v rámci diskusie poznať názory všetkých zainteresovaných na zavedenie odborníkov pre sociálne služby a poradenstvo do praxe. Tento prístup je zo strany MO SR považovaný za implementáciu myšlienky participatívnej tvorby verejných politík.
V diskusii boli spoločne posúdené predložené zámery a úvahy o prístupe k implementácii tohto projektu ako aj definovanie samotného obsahu práce sociálnych pracovníkov, pozitívnych stránok, prípadne možných prekážok v jeho implementácii a posúdenia možných ciest ako uviesť samotný program do života.
Za ZV SR prezentoval plk. v.v. Ing. Peter Szórád záujem zväzu participovať na procesoch súvisiacich so skvalitňovaním sociálnych podmienok služby profesionálnych vojakov a starostlivosti o ich rodiny a poďakoval SEĽUZ MO SR za pozvanie nielen zástupcov Zväzu vojakov SR na predmetné rokovanie. Potvrdil záujem a odhodlanie zväzu byť aktívnym účastníkom v týchto procesoch aj v ďalšom období.
Zástupcovia SEĽUZ MO SR uvítali záujem Zväzu na participácii v týchto procesoch a poďakovali za ocenenie úsilia MO SR za tento spôsob implementácie participatívneho procesu pri tvorbe verejných politík. Bolo prisľúbené, že záznam z koordinačného rokovania bude distribuovaný všetkým zúčastneným zo strany SEĽUZ MO SR obratom po jeho dokončení a schválení všetkými účastníkmi utorkového rokovania.

plk. v.v. Ing. Peter SZÓRÁD
člen prezídia ZV SR (poverený)

Loading