Zväz vojakov Slovenskej republiky

Doplnenie podnetu ÚVD SR pre VOP SR vo veci nepriznania mimoriadnej valorizácie

V súvislosti so schválenou zmenou valorizovania dôchodkov a aj ich tzv. skoršou mimoriadnou valorizáciou, po analýze možností dosiahnutia nápravy (aj na základe odborného vyjadrenia SNSĽP vrátane jeho doplnenia a stanoviska advokátskej kancelárie) zaslala Únia výsluhových dôchodcov SR dňa 21. 7. 2023 doplnenie podnetu Verejnému ochrancovi práv SR a doplnenie žiadosti prezidentke SR, ktoré boli zaslané 7.7.2023.

Súčasťou citovaných doplnení je aj návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom poistení policajtov a vojakov (paragrafové znenie, viď príloha) prechodným ustanovením tak, aby aj dávky výsluhového  zabezpečenia boli zvýšené ako všetky dôchodkové dávky vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia tzv. skoršou zálohovou mimoriadnou valorizáciou v polročnom predstihu a to od 01. 01. 2024 do 30. 06. 2024. Toto mimoriadne skoršie zvýšenie je navrhované tak, aby sa vzťahovalo na všetkých poberateľov výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov, ktorí dosiahli dôchodkový vek,  poberateľov vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov.

Tento postup bol zvolený aj preto, lebo Národná rada SR už zasadá iba mimoriadne a predloženie poslaneckého návrhu na novelu zákona tak ako pri iných podobných prípadoch v ostatnom období (rodičovský dôchodok a vdovské dôchodky) je nereálne a v tomto období je takýto postup jedným z mála možnosti na dosiahnutie  odstránenia stavu spôsobeného nečinnosťou zákonodarcu.

Bolo potrebné čo najskôr navrhnúť VOP a prezidentke ďalší postup nakoľko aj jedna z advokátskych kancelárii potvrdila, že tento postup je v tomto období najvhodnejším riešením. Okrem toho zo SNSĽP zaslali doplnenie odborného vyjadrenia s tým, že sa to vzťahuje aj na invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské výsluhové dôchodky.

Návrh je pripravený tak, že je to totožné ako to bude pri dôchodkoch vo všeobecnom systéme, ale s posunom pol roka (časove sa to už nedá spätne riešiť) a bude to tiež obdobie na pol roka vopred tak ako vo všeobecnom systéme.

Ak by VOP prípadne pani prezidentka nekonali alebo nebudú úspešní tak sa navrhuje hneď po voľbách vyvíjať aktivity, aby sa to riešilo či už vládnym alebo poslaneckým návrhom na novelu zákona tak je to teraz navrhované.

Únia výsluhových dôchodcov SR (APVV, ZV SR, ABSD, AHD) – prezident Hristo Gluškov

Loading