Zväz vojakov Slovenskej republiky

Mimoriadny snem zvolil nového prezidenta Zväzu vojakov SR

14. marca 2024 sa v Posádkovom klube v Trenčíne konal mimoriadny snem ZV SR, na ktorom sa zúčastnilo 40 delegátov zastupujúcich kluby Zväzu. Jeho konanie si vyžiadalo odstúpenie bývalého prezidenta ZV SR plk. v. v. Ing. Gabriela Merňáka z funkcie v novembri 2023.
Rokovaniu snemu predchádzal slávnostný akt, počas ktorého odovzdal riaditeľ oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR Ing. Richard Zimányi pamätné medaile, ktoré udelil minister obrany SR klubom ZV SR Kežmarok, Michalovce, Prešov, Pezinok k 30. výročiu ich založenia a 38 zaslúžilým členom ZV SR.  Šiesti členovia Zväzu a kluby Humenné, Považská Bystrica a Sereď prevzali pamätný kríž 3. stupňa, ktorý im udelil náčelník Generálneho štábu OS SR.
Po slávnostnom odovzdaní udelených vyznamenaní predniesol štatutár Zväzu genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek správu o činnosti ZV SR a tajomník pplk. v. v. PhDr. Marián Mjartan správu o hospodárení zväzu od 10. snemu ZV SR.
Predseda kontrolnej komisie pplk. v. v. Ing. Milan Matejkov zoznámil delegátov snemu s činnosťou kontrolnej komisie ZV SR.
Po prerokovaní predložených dokumentov nasledovala voľba prezidenta Zväzu.
Delegáti tajnou voľbou zvolili za nového prezidenta ZV SR, ktorý je najvyšším predstaviteľom a zároveň štatutárom Zväzu, plukovníka v. v. Ing. Petra Marchevku, PhD.
nar. 1959 Prešov
bydlisko Trenčín, člen Klubu vojenských veteránov Trenčín
Vzdelanie:
Vojenské gymnázium Banská Bystrica
Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš
Žilinská univerzita – doktorandské štúdium
Pracovné pozície:
veliteľské a štábne funkcie u 74. motostreleckého pluku Karlove Vary
štábne funkcie na Veliteľstve Východného vojenského okruhu Trenčín
štábne funkcie na Generálnom štábe OS SR
štábne funkcie na MO SR
manažérska pozícia v Leteckých opravovniach Trenčín – do súčasnosti
je ženatý, otec dvoch synov.
Foto: Ondrej Urban

Loading