Zväz vojakov Slovenskej republiky

6. rokovanie prezídia ZV SR

30. mája 2023 sa v sídle zväzu v Posádkovom klube v Trenčíne uskutočnilo 6. rokovanie prezídia ZV SR za účasti predsedu Zväzovej rady ZV SR, predsedu Kontrolnej komisie a povereného predstaviteľ klubu ZV SR v Trenčíne. Predmetom rokovania boli nielen podnety klubu v Trenčíne ohľadom štruktúry a ďalšieho fungovania zväzu, ale aj podnet klubu ZV SR v Prešove týkajúci sa sociálneho zabezpečenia a ďalších výsluhových náležitostí vyplývajúcich z príslušných zákonov SR.

V ďalšej diskusii sa prezídium zaoberalo otázkami prípravy významného medzinárodného podujatia ZV SR, ktoré je organizované pri príležitosti 30. výročia vzniku OS SR, 30. výročia vzniku ZV SR ako aj 30. výročia členstva ZV SR v EUROMIL. Podujatie pozostáva z dvoch častí t.j. Medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“ a „Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň“. V tomto roku ide už o 28. ročník výstupu. Detailné informácie o oboch častiach podujatia si môžete prečítať v príslušných sekciách našej web stránky.

Boli prediskutované témy úspešných rokovaní s vedením Ministerstva obrany SR v uplynulom období a rovnako úspešné rokovanie s novoustanoveným vojenským ombudsmanom na ktorom bol dohodnutý spôsob a rozsah spolupráce.

Viceprezident pre zahraničnú spoluprácu informoval o priebehu 127. valného zhromaždenia EUROMIL, úspešnej aktívnej účasti ZV SR na rokovaní a o ďalšom smerovaní EUROMIL a zväzu vo väzbe na spoluprácu s európskymi vojenskými asociáciami a zväzmi .

Na rokovaní prezídia boli prerokované možnosti rozvoja témy „Ženy v OS SR“ v rámci zväzu. O tom, či sa zväz bude tejto téme venovať aj po ukončení konferencie, akou formou a v akom rozsahu rozhodne na najbližšom rokovaní Zväzová rada ZV SR.

Prezídium s potešením prijalo informáciu od viceprezidenta ZV SR genpor. v. v. Ing Petra Vojteka, že na ostatnej výročnej členskej schôdzi klubu bol opätovne zvolený do funkcie predsedu Klubu generálov SR.

K znovuzvoleniu mu gratulujeme, želáme veľa síl a energie a tešíme sa na pokračovanie už dnes výnimočnej a úspešnej spolupráce Zväzu vojakov SR a Klubu generálov SR.

Text: Gabriel Merňák
Foto: Ivan Kvačkaj

Loading