Zväz vojakov Slovenskej republiky

17. zasadnutie zväzovej rady ZV SR

Dňa 28. marca 2023 sa v Ružomberku uskutočnilo 17. zasadanie Zväzovej rady, ako najvyššieho orgánu Zväzu medzi snemami.

Hlavným cieľom rokovania bolo:

  • Zvoliť nové predsedníctvo Zväzovej rady (ďalej len „P-ZvR).
  • Voľbou nových členov prezídia oficiálne doplniť prezídium.
  • Rozpočtovým opatrením upraviť rozpočet Zväzu na rok 2023.
  • Rozhodnúť o aktivitách Zväzu vo vzťahu k ÚVD SR a AVOZ SR.
  • Vyriešiť termín, rozsah a obsah ďalšieho rokovania Zväzovej rady.

Rokovanie začalo s menším oneskorením vzhľadom na počasie, ktoré skomplikovalo príchod niektorých členov Zväzovej rady a hostí.

Rokovanie viedol poverený predseda Zväzovej rady Ing. Ján Chyla, klub Ružomberok. Po schválení Programu rokovania a zloženia pracovných komisií, prečítal poverený predseda Zväzovej rady Informáciu o plnení uznesenia zo 16. zasadania Zväzovej rady a činnosti predsedníctva Zväzovej rady od 24. novembra 2022 do 28. marca 2023. Ing. Milan Matejkov predseda kontrolnej komisie informoval Zväzovú radu o výsledku vykonaných kontrol. Po krátkej a vecnej diskusii, bolo vykonané hlasovanie o odvolaní členov predsedníctva Zväzovej rady na ich vlastnú žiadosť, a voľbe nového predsedníctva. Do predsedníctva Zväzovej rady boli zvolení: Ing. Vladimír Hebert, klub Levice, ako predseda; Ing. Jaroslav Petö,  klub Košice a Ing. Mojmír Hloch, ako podpredsedovia.

Po príchode členov prezídia a ďalších členov Zväzovej rady boli prerokované všetky body Programu rokovania Zväzovej rady. Prezident prečítal Informáciu o činnosti prezídia a plnení úloh a cieľov Zväzu ku dňu rokovania. Boli prerokované a schválené návrhy rozpočtových opatrení na rok 2023 a zvyšné body programu. Za člena prezídia bol zvolený Ing. Ján Kačala z klubu Michalovce a odvolaný Juraj Bašista z klubu Prešov.

Po ukončení diskusie, predseda návrhovej komisie predložil Zväzovej rade Návrh uznesenia. Po vecných pripomienkach boli upravené niektoré časti textu uznesenia. Upravený návrh uznesenia zo 17. zasadania Zväzovej rady bol následne schválený. Po schválení uznesenia predseda mandátovej a volebnej komisie Ing. Štefan Stieranka potvrdil regulárnosť a platnosť hlasovaní.

Poverený predseda Zväzovej rady ukončil rokovanie, poďakoval všetkým, ktorý sa podieľali na spracovaní dokumentov predložených na prerokovanie a za aktívne a vecné diskusné vystupovania a poprial všetkým šťastnú cestu domov.

Ing. Ján Chyla
poverený predseda Zväzovej rady

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.