Zväz vojakov Slovenskej republiky

17. zasadnutie zväzovej rady ZV SR

Dňa 28. marca 2023 sa v Ružomberku uskutočnilo 17. zasadanie Zväzovej rady, ako najvyššieho orgánu Zväzu medzi snemami.

Hlavným cieľom rokovania bolo:

  • Zvoliť nové predsedníctvo Zväzovej rady (ďalej len „P-ZvR).
  • Voľbou nových členov prezídia oficiálne doplniť prezídium.
  • Rozpočtovým opatrením upraviť rozpočet Zväzu na rok 2023.
  • Rozhodnúť o aktivitách Zväzu vo vzťahu k ÚVD SR a AVOZ SR.
  • Vyriešiť termín, rozsah a obsah ďalšieho rokovania Zväzovej rady.

Rokovanie začalo s menším oneskorením vzhľadom na počasie, ktoré skomplikovalo príchod niektorých členov Zväzovej rady a hostí.

Rokovanie viedol poverený predseda Zväzovej rady Ing. Ján Chyla, klub Ružomberok. Po schválení Programu rokovania a zloženia pracovných komisií, prečítal poverený predseda Zväzovej rady Informáciu o plnení uznesenia zo 16. zasadania Zväzovej rady a činnosti predsedníctva Zväzovej rady od 24. novembra 2022 do 28. marca 2023. Ing. Milan Matejkov predseda kontrolnej komisie informoval Zväzovú radu o výsledku vykonaných kontrol. Po krátkej a vecnej diskusii, bolo vykonané hlasovanie o odvolaní členov predsedníctva Zväzovej rady na ich vlastnú žiadosť, a voľbe nového predsedníctva. Do predsedníctva Zväzovej rady boli zvolení: Ing. Vladimír Hebert, klub Levice, ako predseda; Ing. Jaroslav Petö,  klub Košice a Ing. Mojmír Hloch, ako podpredsedovia.

Po príchode členov prezídia a ďalších členov Zväzovej rady boli prerokované všetky body Programu rokovania Zväzovej rady. Prezident prečítal Informáciu o činnosti prezídia a plnení úloh a cieľov Zväzu ku dňu rokovania. Boli prerokované a schválené návrhy rozpočtových opatrení na rok 2023 a zvyšné body programu. Za člena prezídia bol zvolený Ing. Ján Kačala z klubu Michalovce a odvolaný Juraj Bašista z klubu Prešov.

Po ukončení diskusie, predseda návrhovej komisie predložil Zväzovej rade Návrh uznesenia. Po vecných pripomienkach boli upravené niektoré časti textu uznesenia. Upravený návrh uznesenia zo 17. zasadania Zväzovej rady bol následne schválený. Po schválení uznesenia predseda mandátovej a volebnej komisie Ing. Štefan Stieranka potvrdil regulárnosť a platnosť hlasovaní.

Poverený predseda Zväzovej rady ukončil rokovanie, poďakoval všetkým, ktorý sa podieľali na spracovaní dokumentov predložených na prerokovanie a za aktívne a vecné diskusné vystupovania a poprial všetkým šťastnú cestu domov.

Ing. Ján Chyla
poverený predseda Zväzovej rady

Loading