Zväz vojakov Slovenskej republiky

Rokovanie s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky

V nadväznosti na nedávne rokovanie prezidenta ZV SR s ministrom obrany SR sa dňa 5. augusta 2022 uskutočnilo rokovanie s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR gen. Ing. Danielom Zmekom. Zväz na rokovaní zastupoval prezident plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák a 1. viceprezident genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek. V úvode rokovania odovzdal prezident zväzu náčelníkovi GŠ OS SR pamätnú mincu zväzu, ktorú zväz vydal pri príležitosti 30. výročia svojho založenia. Zároveň poďakoval za príspevok OS SR k dôstojnému priebehu slávnostného zhromaždenia a pozval náčelníka GŠ OS SR na nadchádzajúci Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň. Predmetom diskusie boli zásadné otázky týkajúce sa zväzu a ďalšej spolupráce s Ozbrojenými silami SR. Na základe diskusie k predmetu rokovania boli dohodnuté nasledovné závery a boli prijaté nasledovné odporúčania:
1. náčelník Generálneho štábu OS SR má zámer zúčastniť sa na kladení vencov pri pamätníku SNP na Štrbskom plese pri príležitosti konania Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň a aj samotného výstupu. Pokiaľ mu to okolnosti dovolia prijíma pozvanie aj na slávnostné otvorenie podujatia večer pred tým. Zároveň potvrdil, že požiadavku zväzu na organizačnú podporu a vyčlenenie vojenského personálu má zväz považovať za zabezpečenú.
2. Schválil požiadavku zväzu na uvoľňovanie aktívnych profesionálnych vojakov na prácu v orgánoch zväzu. Požiadal však zväz o zaslanie informácie o tom, ktorých vojakov sa to týka a v akých časových horizontoch resp. v akej frekvencii počas roka.
3. Čo sa týka ukončenia možností práce jednotlivých klubov v priestoroch kasární požiadal zväz o informáciu o tom, ktorých klubov a ktorých vojenských priestorov sa to týka. Prisľúbil vyriešenie tohto problému k spokojnosti klubov. Na potvrdenie tohto zámeru na mieste prijal opatrenia aby Klub Martin Sever mohol naďalej využívať pre svoju činnosť priestory Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.
4. Náčelník GŠ OS SR informoval, že Ozbrojené sily SR budú iniciovať legislatívny proces zvýšenia platov pre profesionálnych vojakov. Táto úprava platov má odrážať nielen náročnosť služby vojaka, ale aj to, aby to bolo aj satisfakciou pre príslušníkov ozbrojených síl za plnenie úloh v čase pandémie a vojny na Ukrajine, kedy vojaci a Ozbrojené sily SR sa stali najdôveryhodnejšou inštitúciou Slovenskej republiky v súčasnej krízovej situácii.
5. V súlade s rozhodnutím prezídia ZV SR na ocenenie vybraných osôb z vedenia zväzu z úrovne náčelníka Generálneho štábu OS SR podporuje túto myšlienku a prisľúbil osobnú účasť na rokovaní Zväzovej rady ZV SR v novembri v Prešove, na ktorej by rád toto ocenenie osobne odovzdal.
6. Odporučil zväzu nadviazať komunikáciu s Vojenskou podpornou nadáciou a v rámci takejto spolupráce navrhol preskúmať možnosti spoločného postupu pri plnení cieľov
zväzu a nadácie a podporil myšlienku zjednotenia občianskych združení do jednej organizácie, ktoré v súčasnosti spolupracujú s MO SR vo formáte OZ7+.
7. Informoval o rozbehnutej iniciatíve na zriadenie penziónu pre osamelých poberateľov vojenských výsluhových dôchodkov a o pokroku v realizácii tohoto zámeru.
Rokovanie s náčelníkom Generálneho štábu považujeme za veľmi otvorené a pozitívne, jeho výsledky za prínos pri napĺňaní zámerov rozvoja Zväzu vojakov SR.

Text: Gabriel Merňák

Loading